Historisk arkiv

EU-kommisjonen legger fram ny transportstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I forrige uke presenterte Europakommisjonen sin nye mobilitetsstrategi. Strategien fremhever klima og bærekraft, og setter ambisiøse mål for utslippsreduksjon i transportsektoren.

Transportkommissær Adina Vălean presenterte den nye mobilitetsstrategien.
Transportkommissær Adina Vălean presenterte den nye mobilitetsstrategien. Foto: European Union 2020

Strategien er tydelig forankret i EUs grønne giv som setter som mål å redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 90 prosent innen 2050.

— Klimagassutslippene i dagens EU er redusert med nesten 25 prosent siden 1990, mens utslippene fra transport økte med nesten 30 prosent fra 1990 til 2017. Dersom EU skal nå sine klimamål må transportutslippene reduseres kraftig, sier Tom O. Johnsen, miljøråd ved Norges delegasjon til EU.

Kommisjonen har gitt klart uttrykk for at klima og miljø vil være sentrale forutsetninger for videreutvikling av transportsektoren.

Strategien gir svar på konkrete planer og målsetninger som k har for arbeidet med en mer bærekraftig transportsektor.

— Det er tydelig at alle transportformene må bli mer bærekraftige, alternativer må være til stede og de riktige insentivene må gis for at kommisjonen skal lykkes med målene de har satt seg, sier Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd ved EU-delegasjonen.

«Sustainable», «Smart» og «Resilient Mobility»

Strategien er strukturert rundt kjente stikkord fra den europeiske transportdebatten om bærekraftig, smart og robust mobilitet.

Tiltakene fremover skal rettes mot å redusere avhengigheten av fossilt drivstoff, et skifte fra vei til bane og ved å ta hensyn til de virkelige kostnadene som transporten påfører samfunnet. I strategien vises det til at de eksterne klima- og miljøkostnadene forbundet med transport i EU utgjør 388 milliarder euro hvert år.

Kommisjonen mener strategien gir et klart signal om at drivstoff fremover må bli karbonnøytralt, og at bærekraftig fornybart eller lavkarbon-drivstoff må tas i bruk i større skala uten opphold.

Digitalisering blir fremhevet som en forutsetning for et moderne transportsystem. Kommisjonen mener at EU aktivt må forme fremtidens transportløsninger gjennom ny teknologi, og at det må legges til rette for innovasjon.

Kommisjonen understreker også at koordinerte covid-19 tiltak er viktig. Å sikre et robust transportsystem for fremtidige kriser vil derfor også prioriteres framover.


Konsekvenser for Norge

Den nye transportstrategien vil prege også norsk transportpolitikk fremover. Den norske regjeringen har satt seg et mål om å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030.

Kommisjonen planlegger initiativer for å fremme bærekraftig transport i Europa, og flere av initiativene vil kunne være EØS-relevante og derfor også bli norsk regelverk.

— Norge er godt posisjonert til å møte ambisjonene i strategien, ikke minst fordi vi allerede har kommet langt på null- og lavutslippsløsninger på transportområdet og på temaer som trafikksikkerhet og bymobilitet. Et felles europeisk løft for en smart og bærekraftig transport er positivt for både EU og Norge, sier Horn-Hanssen.

Kommisjonens milepæler

Dette er noen av milepælene fremover som fremheves i strategien:

Innen år 2030

 • Minst 30 millioner nullutslippsbiler.
 • 100 klimanøytrale byer.
 • En dobling av persontrafikken med høyhastighetstog.
 • Karbonnøytral rutegående offentlig transport på strekninger under 500 km.
 • Utrulling av autonome kjøretøy i stor skala.
 • Nullutslippsskip skal være markedsklare.

Innen 2035

 • Store nullutslippsfly skal være markedsklare.

Innen 2050

 • Nær alle biler, varebiler, busser og nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy.
 • En dobling av godstogtrafikken.
 • En tredobling av persontrafikken med høyhastighetstog.
 • Hele Trans-European Transport – Network (TEN-T) skal være ferdigstilt.

Lenke til strategien med tilhørende dokumenter kan finnes her.