Historisk arkiv

Asylsøknader fra personer som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Justis- og beredskapsdepartementet bestemte før sommeren 2014 at Norge skal behandle asylsøknader fra personer som har hatt et ansettelsesforhold til norske styrker/myndigheter i Afghanistan.

Det ble 1. juli 2014 sendt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om dette, med en nærmere beskrivelse av hvilke saker det vil gjelde.

Bakgrunnen for denne praksisendringen er saken med den afghanske tolken Faizullah Muradi, som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan, og som ble returnert til Italia i medhold av Dublin-regelverket for asylsøkere.

I lys av at det etableres en ny praksis for denne typen saker, mente departementet at det var naturlig at også Muradi fikk realitetsbehandlet sin asylsøknad i Norge. Utlendingsnemnda (UNE) ble derfor 2. juni 2014 instruert om å omgjøre vedtaket slik at Muradi skulle få saken sin realitetsbehandlet her. Muradi returnerte til Norge 5. juni 2014, og asylsaken hans blir nå håndtert på vanlig måte av utlendingsmyndighetene.  

Om Dublin-forordningen Hovedregelen i Dublin-forordningen, som Norge har sluttet seg til, er at en asylsøker skal tilbakeføres til det landet i Europa vedkommende først oppholdt seg i, og få søknaden sin realitetsbehandlet der. Det åpnes likevel for at et land kan realitetsbehandle en asylsøknad, selv om et annet land er ansvarlig. Dette gjelder for eksempel om en søker kan sies å ha en særlig tilknytning til det aktuelle landet.