Historisk arkiv

De åtte tusenårsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har sammen med de andre FN-landene forpliktet seg til å arbeide for å nå FNs tusenårsmål, som tar sikte på å:

1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
Halvere andelen av verdens befolkning som lever på under én dollar dagen, innen 2015. I samme periode halvere andelen av verdens befolkning som sulter.

2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn
Sikre full grunnskoleutdanning for alle barn, både gutter og jenter, innen 2015.

3. Fremme likestilling og styrke kvinners stilling
Sikre likestilling mellom kjønnene, og gi kvinner større muligheter. Fjerne forskjellene mellom andelen gutter og jenter i grunnskole og videregående skole, fortrinnsvis innen 2005 og på alle skoletrinn innen 2015.

4. Redusere barnedødeligheten
Redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredeler mellom 1990 og 2015.

5. Forbedre helsen til gravide og fødende kvinner.
Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler mellom 1990 og 2015.

6. Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer
Stanse og reversere spredningen av hiv/aids, malaria og andre sykdommer innen 2015.

7. Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling
Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann innen 2015. Oppnå en betydelig bedring i levekårene for minst 100 millioner mennesker som lever i slumområder, innen 2020.

8. Utvikle et globalt partnerskap for utvikling
Utvikle et åpent, regelbasert og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem som tar vare på behovene til de minst utviklede landene.