Historisk arkiv

Rapporter fra EU-delegasjonen 2014

Rapport fra Det europeiske råd 30. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Rapport fra EU-delegasjonen i Brussel

EUs stats- og regjeringssjefer har valgt Polens statsminister Donald Tusk til ny rådspresident og Italias utenriksminister Federica Mogherini til ny høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. EU-delegasjonen rapporterer.

Rådskonklusjonene fra det ekstraordinære møtet i Det europeiske råd (DER) i Brussel lørdag 30. august finnes her.

Utnevnelser:

  • Polens statsminister Donald Tusk valgt som ny rådspresident, Italias utenriksminister Federica Mogherini ny HR/VP

 Ukraina/Russland:

  • EU er klar til å ta betydelige skritt i lys av den videre utviklingen på bakken i Ukraina.
  • DER ber Kommisjonen/EEAS om å forberede og foreslå videre restriktive tiltak raskt – og innen én uke
  • DER ber også Kommisjonen om “a provision on the basis of which every person and institution dealing with the separatist groups in the Donbass will be listed»
  • DER ber Russland om å trekke «assets and forces» ut av Ukraina

 Den økonomiske situasjonen:

  • Den økonomiske situasjonen og arbeidsledigheten i EU-området også tema på møtet. DER ønsker velkommen konferansen om (ungdoms)arbeidsledighet i Italia i oktober. Senere i høst vil også DER påny beskjeftige seg med den økonomiske situasjonen, og et «dedikert» Euro-toppmøte vil bli gjennomført.

 Midtøsten:

  • DER diskuterte Irak, Syria, MEPP/Gaza og Libya, med særlig fokus på trusselen fra ISIS i Irak og Syria.

 Ebola-viruset:

  • EU-landene skal øke samordning og Rådet utarbeide et «comprehensive EU response framework»


Utnevnelser
Rådspresident Herman van Rompuy avholdt en pressekonferanse i nærvær av Polens statsminister Donald Tusk og Italias utenriksminister Federica Mogherini der han offentliggjorde at Det Europeiske Råd «with full endorsement» har valgt Tusk som ny rådspresident og Mogherini som ny høyrepresentant/VP. Etter flere runder var dette nå «en riktig beslutning, med støtte fra alle».

Tusk vil tiltre sin nye stilling 1. desember. Mandatet er for en periode på 2,5 år (med mulighet for forlengelse i én periode). Tusk vil også få oppgaven som president av Euro-toppmøtene for samme periode (hvem som blir leder av Euro-gruppen blir avgjort   senere – trolig når Dijsselbloems mandat utløper om et år).

Van Rompuy mente at hans etterfølger ville få tre hovedutfordringer; økonomisk stagnasjon, Ukraina/Russland-konflikten, samt Storbritannias plass i EU. Dette ville kreve et sterkt lederskap.

Mogherini vil på sin side måtte delta i Europarlamentets forestående høringer forut for parlamentets samlede godkjenning av Junckers nye kommisjon. Mogherini ble av van Rompuy betegnet som kompetent og stødig, og som en som stod midt i den italienske tradisjonen som en sterk forsvarer av EU.

Når det gjelder det videre arbeidet med å sette sammen den nye kommisjonen og fordele kommissærposter, så er det forventet at Juncker legger frem en liste over kommissærer og porteføljer innen de to neste ukene.

Det er i denne sammenheng verdt å nevne at parlamentspresident Schulz på sin pressekonferanse etter møtet med DER flere ganger understreket at fem kvinnelige kommissærer – (som det før helgen lå an til at den nye kommisjonen ville få) – er altfor lite.  Dagens Europakommisjon har ni kvinner. Den nye Kommisjonen må som sagt godkjennes av parlamentet – og Schulz ga et tydelig signal om at en kommisjon med kun fem kvinner vil måtte kjempe hardt for å bli godkjent.  

Under spørrerunden valgte statsminister Donald Tusk å snakke polsk på tross av at han har blitt kritisert for at han har for dårlige engelsk- og franskkunnskaper til å inneha denne stillingen. Som et svar på dette sa han – med et glimt i øyet – at han ville være klar til å overta 1. desember – også på engelsk. Da han henvendte seg til Financial Times’ korrespondent som var spesielt opptatt av manglende engelskkunnskaper, sa han: «Don’t you worry. Nothing is good enough for Europe, including my English. I will polish it”.

Tusk sa videre at beslutningen om å takke ja til denne stillingen ikke hadde vært lett, men at han etter lengre tids overveielser hadde konkludert med at dette var en enorm mulighet for å bringe øst-europeisk engasjement direkte inn i alle utfordringer som EU står overfor. Tusk pekte på at det for ham blir viktig å bygge kompromisser og forsvare Europas felles interesser. Han fremholdt at han kommer til Brussel fra et land som er dypt overbevist om betydningen av et samlet Europa.

«Jeg er også overbevist om at det ikke finnes noe intelligent alternativ til EU», sa Tusk. Han vektla at han i jobben som organisator for Euro-toppmøtene vil være opptatt av at EURO’en ikke virker splittende («unngå to-gruppe deling), og at sparing må kunne kombineres med tiltak for vekst.

På spørsmål om Polen nå vil slutte seg til euroen, svarte Tusk at det faktum at han er valgt som ny rådspresident vil gjøre det mer opplagt for hans landsmenn at Polens framtid ligger i EU, og også i euro-sonen. Men dette vil være en nasjonal beslutning, som han vil gjøre sitt ytterste for å få gjennomført.

Når det gjaldt UKs bekymringer om EUs utvikling var dette noe EU snarest måtte ta tak i; “No reasonable person can imagine the EU without UK», sa Tusk. 

Utenriksminister Federica Mogherini takket stats- og regjeringsjefene for tilliten – spesielt i en tid med så dyptgripende kriser som EU nå må forholde seg til. Selv om utfordringene er store, hadde hun et helt annet utgangspunkt enn HR Ashton, ettersom EEAS i dag – gjennom Ashtons lederskap – har utviklet seg til å bli en sterk og profesjonell organisasjon.

Mogherini har i forkant blitt kritisert for å ha for liten erfaring, samt for å være for Moskva-vennlig. Da hun fikk spørsmål om dette, svarte Mogherini at hun er utenriksminister for et G7-land, at hun hadde erfaring både fra det italienske parlamentet og sivilt samfunn, og derfor har jobbet med europeiske og ulike utenriksspørsmål i 20 år. Dette mente hun var en erfaring som vil komme godt med i HR-stillingen.

Når det gjelder alder – hun er 41 år – så viste hun til at både den italienske statsministeren og andre europeiske ledere er yngre enn henne. «Det er en ny generasjon av europeiske ledere som nå trer frem. Det er bra at også yngre personer er representert i EUs ledelse», sa Mogherini.. Når det gjelder kritikken om å være for Moskvavennlig, viste Mogherini til at hun hadde besøkt Kiev før hun besøkte Moskva, samt at målet hele tiden har vært å legge til rette for dialog. Så langt har ikke dette ført frem, men arbeidet må fortsette: krisen har ingen militær løsning, det er kun en politisk løsning.


Ukraina
I rådskonklusjonene om Ukraina fastslår DER at EU er klar til å ta betydelige skritt i lys av en videre utviklingen på bakken i Ukraina. DER ber i rådskonklusjonene om at Kommisjonen/EEAS så raskt som mulig («urgently») og innen én uke forbereder og foreslår videre restriktive tiltak. DER ber også Kommisjonen om å inkludere “a provision on the basis of which every person and institution dealing with the separatist groups in the Donbass will be listed».

Stats- og regjeringssjefene uttrykker videre at de er ekstremt bekymret over de pågående og økende kamphandlingene i Øst-Ukraina og fordømmer den økende strømmen av våpen og væpnede personer over grensen fra Russland til Ukraina, samt aggresjonen fra russiske styrker på ukrainsk territorium. DER ber Russland om snarest å trekke tilbake «all assets and forces from Ukraine».

DER understreker videre behovet for så raskt som mulig å implementere Porosjenkos fredsplan. DER påpeker at den humanitære situasjonen ikke må utnyttes for politiske eller militære formål, og ber alle som bidrar humanitært – inkludert Russland – om å støtte det internasjonale arbeidet som ledes av FN på dette området.

Rådspresident Van Rompuy åpnet pressekonferansen etter møtet med å beskrive en sommer som har vært dramatisk på flere fronter når det gjelder utenrikspolitiske spørsmål. Han uttrykte ekstrem bekymring for de intense kamphandlingene og strømmen av våpen og væpnede personer over grensen fra Russland til Ukraina, samt tilstedeværelsen og handlingene til de russiske styrkene på ukrainsk territorium.

De siste tre dagene har man sett en dramatisk eskalering. Alt må nå gjøres for å stoppe blodbadet og forhindre det verst tenkelige. Når det gjelder restriktive tiltak, så sa van Rompuy at videre skritt vil avhenge av utviklingen på bakken («no precise criteria»). Konsultasjoner med medlemsstatene om ytterligere restriktive tiltak vil starte tidlig til uken. Deretter vil Coreper eller Rådet kunne beslutte. Prosessen vil gå raskt – raskere enn tidligere beslutninger under Ukraina-krisen. Hva tiltakene evt. vil innebære er p.t ikke definert, heller ikke tidspunkt for implementering.

Kommisjonspresident Barroso sa på pressekonferansen at videre eskalering vil føre til en betydelig forverring i forholdet mellom EU og Russland.  Dette er ikke i noens interesse. Assosierings- og frihandelsavtalen med Ukraina har aldri vært ment som noe «mot Russland». Hvorfor skal man få en militær konflikt – eller riktigere en krig i Øst-Ukraina – når dette kan unngås? EU ber Russland innstendig om å arbeide konstruktivt med EU og Ukraina – en ny kald krig gir ingen mening og konflikten har ingen militær løsning. Når det gjelder de restriktive tiltakene, sa Barroso at Kommisjonen raskt vil fremlegge nye forslag.


Den økonomiske situasjonen - arbeidsledighet
DER fremholder at tross betydelig bedring av tilstanden i finansmarkedene, samt de strukturelle tiltakene gjennomført av medlemslandene, så gir den økonomiske situasjonen og arbeidsledigheten i EU grunn til stor bekymring. Ferske tall viser at oppgangen, spesielt i Euro-området, på dette området er svak. Inflasjonen er eksepsjonelt lav, mens arbeidsledigheten er uakseptabel høy.

DER viser til sine konklusjoner fra 27. juni 2014 om Det europeiske semester, samt avtalen om en strategisk agenda med et sterkt fokus på arbeid, vekst og konkurranse. DER oppfordrer til rask fremdrift mht. implementering av disse «orientations», og ber EU-finansministrene (ECOFIN) om å vurdere den sosio-økonomiske situasjonen, og se på disse temaene uten videre opphold.

DER ønsker også velkommen Italias intensjon om å avholde en konferanse i oktober på stats- og regjeringssjefsnivå for å diskutere arbeidsledighet, med spesiell vekt på ungdomsledighet. Senere i høst vil DER påny beskjeftige seg med den økonomiske situasjonen, og et «dedikert» Euro-toppmøte vil bli gjennomført.


Irak
DER fordømmer drap og menneskerettsbrudd mot kristne og andre religiøse og etniske minoriteter, samt sårbare grupper. DER gir uttalt støtte til medlemsland som sender militærhjelp til Irak. Rådet gis i oppdrag å se på en effektivisering av eksisterende sanksjonsregime for å hindre ISIS i å tjene på salg av (primært) olje.

Syria
Skylden for ISIS oppblomstring legges på Assad og DER krever politisk transisjon.

Fremmedkrigere
DER krever raskere gjennomføring av EU-tiltakene som ble vedtatt i juni 2013 for å hindre radikalisering, bedre informasjonsdelingen, avdekke mistenkelig reisevirksomhet og etterforske og rettsforfølge fremmedkrigere. Direktiv om passasjerregister skal ferdigstilles innen utgangen av året.

MEPP/Gaza
DER ønsker våpenhvilen velkommen, oppfordrer til videre fremgang i forhandlingene, uttrykker dyp bekymring for den humanitære situasjonen på Gaza og ber om tilgang i samsvar med internasjonal humanitær rett.  

Libya
DER fordømmer eskalering i kampene, men uten å nevne luftangrep spesifikt. Oppfordrer Libya til å danne en inkluderende regjering

Ebola
DER uttrykker bekymring for spredning av Ebola-viruset i Vest-Afrika og understreker at det internasjonale samfunnet bør vise solidaritet med og hjelpe de rammede landene. EU-landene skal øke samordning og Rådet utarbeide et «comprehensive EU response framework».