Historisk arkiv

Ny pensjonsordning for politikere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet legger i dag fram utkast til ny lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Forslaget er en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget, der det er gitt klare føringer for hvordan ordningen skal utformes.

Settestatsråd Grete Faremo presiserer at utkastet til lovtekst skisserer hvordan en ny lov teknisk kan utformes.

Omleggingen av pensjonsordningene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer innebærer at dagens gunstige ordninger erstattes av en pensjonsordning basert på samme prinsipper som ny alderspensjon i folketrygden, og hvor pensjonen gis som et direkte supplement til alderspensjonen fra folketrygden.

Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer er en del av arbeidet med pensjonsreformen. Dette betyr blant annet at man går bort fra en bruttoordning basert på sluttlønn og over på en ”byggeklossmodell”, slik som for eksempel den nye AFP-ordningen i privat sektor.

Dette er hovedtrekk i skissen til den nye pensjonsordningen:

  • Pensjonen tjenes opp ved at det settes av en fastsatt prosentandel av godtgjørelsen som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem. Årlig pensjon framkommer ved å dele de opparbeidede pensjonsrettighetene på et delingstall som reflekterer forventet periode som pensjonist, det vil si inkludert levealdersjustering på samme måte som i folketrygden.
  • Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år etter samme prinsipper som i folketrygden. Det vil være mulig å kombinere arbeid og pensjon uten avkortning av pensjonen.
  • Pensjonene reguleres som i folketrygden. Opptjente rettigheter før utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten. Alderspensjon under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.

I proposisjonen er det ikke foreslått når loven skal tre i kraft eller når de nye opptjeningsreglene skal virke fra, men det gis nærmere anvisning på hvordan dette teknisk kan utformes.

Les lovforslaget her