Historisk arkiv

Ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet har lagt fram forslag om en ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger. –Forslaget gir en enklere og trygg uføreordning, som gir økonomisk sikkerhet for offentlig ansatte som blir uføre, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

 

Arbeidsdepartementet har lagt fram forslag om en ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger.

–Forslaget gir en enklere og trygg uføreordning, som gir økonomisk sikkerhet for offentlig ansatte som blir uføre, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget har vedtatt en ny uføretrygd i folketrygden, og det er vedtatt at skattereglene for uføreytelser skal legges om. Disse endringene skal gjelde fra 2015.

Hovedpunktene i forslaget er:

  • Uføreordningen blir en nettoordning slik at uførepensjonen fra offentlige tjeneste­pensjons­ordninger beregnes som et direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden.
  • Uførepensjonen skal utgjøre 3 prosent av pensjons­grunnlaget (sluttlønn) opp til 6 G og i tillegg et beløp på 0,25 G som er uavhengig av tidligere inntekt. Dette kommer i tillegg til uføretrygden fra folketrygden, som utgjør 66 prosent av lønn opp til 6 G. For inntekt i intervallet 6–12 G, der folketrygden ikke gir noen utbetaling, settes prosentsatsen i tjenestepensjons­ordningen til 69. Det inntekts­uavhengige beløpet på 0,25 G skal ikke kunne utgjøre mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
  • Uføre som forsørger barn får et barnetillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for hvert barn. Samlet barnetillegg begrenses til 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G.
  • Reglene for avkorting av uførepensjon mot arbeidsinntekt legges tett opp til de reglene som skal gjelde for den nye uføre­trygden i folketrygden. Personer som mottar uføretrygd fra folketrygden skal kunne ha en arbeidsinntekt på 0,4 G (fri­beløp) uten at uførepensjonen fra tjenestepensjons­ordningen reduseres.
  • Personer med aldergrense 70 år skal gå over på alderspensjon ved fylte 67 år, altså ved samme alder som i folketrygden, og få medregnet tjenestetid fram til fylte 67 år når pensjonen beregnes.
  • Det foreslås en nedre grense for uførhet på 20 prosent.
  • Tjenestetid videreføres som beregningsfaktor for uførepensjon. Departementet foreslår dermed ikke å utforme uføre­ordningen som en ren forsikringsordning i denne omgang. Men det varsles i proposisjonen at departementet vil jobbe videre med dette spørsmålet i lys av hva som blir løsningen i privat sektor.
  • De som mottar uførepensjon fra offentlig tjeneste­pensjonsordning når de nye reglene trer i kraft skal beholde den samme uføreytelsen før skatt fra tjeneste­pensjonsordningen som de hadde med de gamle reglene.