Historisk arkiv

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Med 28 tiltak for til sammen 400 millioner kroner vil regjeringen legge til rette for at innvandrere raskest mulig kan bidra med sine ressurser i samfunnet.

Pressemelding

Nr.: 110/3
Dato: 06.10.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Barbro Bakken, tlf.: 22 24 71 80, mobil 901 93 582

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Med 28 tiltak for til sammen 400 millioner kroner vil regjeringen legge til rette for at innvandrere raskest mulig kan bidra med sine ressurser i samfunnet.

– Regjeringen vil hindre at det utvikler seg et klassedelt samfunn der innvandrere har dårligere levekår og lavere samfunnsdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Handlingsplanen er en kraftfull og målrettet innsats for å motvirke dette, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

En styrket innsats på til sammen 306 millioner kroner er samlet i Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, som regjeringen legger fram i dag. I tillegg inneholder handlingsplanen videreføring av igangsatte tiltak og enkelte særlig relevante tiltak fra handlingsplan mot fattigdom, tilsvarende 94 millioner kroner.

Innsatsområder
Innsatsen mot rasisme og diskriminering er et gjennomgående tema i handlingsplanen for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Handlingsplanen har følgende fire innsatsområder:

  • arbeid
  • oppvekst, utdanning og språk
  • likestilling
  • deltakelse.

Alle tiltak i handlingsplanen skal ha fokus på rasisme og diskriminering.

Handlingsplanen inneholder satsinger og tiltak som skal bidra til å få den enkelte i arbeid. Kommunene er sentrale aktører i bosetting og integrering av nyankomne innvandrere. Gjennom handlingsplanen vil regjeringen styrke integreringstilskuddet til kommuner som bosetter flyktninger og deres familie.

Gjeninnfører norskopplæring
Regjeringen foreslår å bevilge 42,6 millioner kroner til gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere som venter på å få behandlet sin søknad. Asylsøkere som oppholder seg i ordinære mottak, skal kunne få inntil 250 timer opplæring i norsk.

Regjeringen er opptatt av at barn med innvandrerbakgrunn har tilstrekkelige kunnskaper i norsk ved skolestart.

– Derfor vil vi sette inn tiltak i førskolealder, slik som gratis kjernetid i barnehage og oppfølging av barn med manglende språkutvikling og norskferdigheter. Regjeringen vil også starte et prøveprosjekt for å styrke skoler med høy andel minoritetsspråklige elever, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Likestilling mellom kvinner og menn er en forutsetning for et inkluderende samfunn. Økonomisk selvstendighet er bærebjelken i all likestilling, og regjeringen ønsker å få flere innvandrerkvinner inn på arbeidsmarkedet.

Handlingsplanen inneholder også målrettede tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Regjeringen vil etablere permanent utdanning for tolker.

I handlingsplanen styrkes innsatsen for forebygging av livsstilssykdommer i innvandrerbefolkningen.

Groruddalen
Innenfor rammen av handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, har regjeringen satt av rundt 20 millioner kroner til innsatser i Groruddalen. Andelen beboere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen er langt høyere enn landsgjennomsnittet. Godt over 30 prosent av befolkningen i dette området har innvandrerbakgrunn, de fleste fra ikke-vestlige land. Oslo kommune og regjeringen har inngått en avtale om en helhetlig satsing på Groruddalen, som skal omfatte fire programområder og gjelde i ti år fremover.

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen inneholder tiltak på flere departementers områder: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet samt Kommunal- og regionaldepartementet.

Innsatsen må ses i sammenheng med regjeringens handlingsplan mot fattigdom. Innvandrer­befolkningen er overrepresentert blant personer med vedvarende lav inntekt. Mange av tiltakene i handlingsplan mot fattigdom vil derfor få stor betydning for grupper med innvandrerbakgrunn.

Vedlegg
Regjeringens forslag til styrking av tiltak for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen.

Tiltak Mill. kroner
Økning av integreringstilskuddet (AID) 47,0
Arbeidsrettet innsats overfor innvandrere (AID) 165,0
Norskopplæring for asylsøkere (AID) 42,6
Språkløftet: Oppfølging av barn på grunnlag av språkkartlegging på helsestasjonen (KD) 5,0
Gratis kjernetid i barnehager (AID) 16,5
Flere ressurser til skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever (KD) 6,0
Positive rollemodeller – stimulering til utdanning av barn (BLD) 3,0
Kompetanseteam mot tvangsekteskap (AID) 2,0
Tiltak mot tvangsekteskap: Informasjon, holdningsskapende arbeid og kunnskapsutvikling (BLD) 2,0
Informasjon til nyankomne om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (BLD) 2,0
Tiltak mot kjønnslemlestelse: holdningsendring og kunnskapsutvikling (BLD) 2,0
Styrke frivillige organisasjoner og frivillig arbeid som bidrar til deltakelse og inkludering (AID) 2,0
Statsborgerskapsseremoni (FAD/AID) 2,0
Etablering av permanent tolkeutdanning (KD) 6,0
Forebygging av livsstilssykdommer blant personer med innvandrerbakgrunn (HOD) 3,0
Sum 306,1

I tillegg inneholder handlingsplanen videreføring av igangsatte tiltak og enkelte særlig relevante tiltak i handlingsplan mot fattigdom, tilsvarende 93,9 mill. kroner.

Last ned
Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inkludering (PDF, 1,1 mb)
Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006-2007) – Statsbudsjettet 2007