Historisk arkiv

Svært godt trygdeoppgjør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Dette er et svært godt trygdeoppgjør, som sikrer pensjonistene økt kjøpekraft og en god inntektsutvikling i 2007, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

I trygdedrøftingene har man i dag blitt enige om en regulering av grunnbeløpet i folketrygden fra 62 892 kroner til 66 812 kroner. Økningen er på 3 920 kroner og gjelder fra 1. mai i år. Alderspensjonister og andre som får regulert sine ytelser gjennom grunnbeløpet, får med dette en inntektsøkning på 6,23 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 5,38 prosent.

- Med dagens lave prisstigning gir dette et betydelig løft i pensjonistenes inntekter. Jeg er svært fornøyd med resultatet, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Etter forslaget til ny regulering vil minstepensjonene i folketrygden bli 119.820 kroner for enslige, og 219 600 kroner for ektepar og samboende. Dette innebærer en årlig økning i pensjonene på henholdsvis 7 032 kroner for enslige, og 12 888 kroner for ektepar og samboende.

Resultatet innebærer at en pensjonist som i dag har en pensjon på 150 000 kroner, får økt sin årlige pensjon til 159 350 kroner. For en pensjonist som tjener 170 000 kroner øker den årlige pensjonen til 180 600 kroner.

Partene er også enige om en protokolltilførsel der det heter at staten i samarbeid med organisasjonene vil kartlegge utviklingen i levekår og inntekt for minstepensjonister og unge uføre, og vurdere mulige tiltak for disse gruppene som grunnlag for Regjeringens ordinære budsjettbehandling.

Drøftingene om regulering av grunnbeløpet har foregått mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), LO, Unio, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Akademikerne og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Regjeringen vil nå legge forslaget til regulering av grunnbeløpet fram for Stortinget.