Historisk arkiv

Utvalg skal utrede tilpasninger i offentlig tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utvalget som skal utrede mulige tilpasninger i offentlig tjenestepensjon og den endelige tilpasningen av ny AFP i offentlig sektor, har i dag hatt sitt første møte. Utvalget skal legge grunnlag for forhandlingene om offentlig tjenestepensjon i lønnsoppgjøret våren 2009.

 Utvalget skal ledes av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys deltar også. Utvalget består ellers av ledere fra organisasjonene i offentlig sektor og de offentlige arbeidsgiverne: LO, UNIO, YS, Akademikerne, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Oslo kommune. I tillegg møter NHO og HSH som observatører i utvalget.

 – Jeg ser fram til at vi i fellesskap skal finne løsninger som både gir offentlig ansatte trygghet for at de vil ha en god pensjonsordning også i framtida, og som støtter opp under de vedtatte hovedtrekkene i pensjonsreformen, sier Dag Terje Andersen. 

 For å forberede arbeidet i utvalget opprettes det en arbeidsgruppe med representanter for de samme partene som deltar i utvalget. I tillegg vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Statsministerens kontor være representert i arbeidsgruppa, som skal ledes av statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 Endringene i folketrygden som følge av pensjonsreformen innebærer at det er behov for tilpasninger i pensjonsordningene til offentlig ansatte. I årets lønnsoppgjør ble det avtalt at det skal forhandles om tilpasninger i disse pensjonsordningene i tariffoppgjøret i 2009, og at det skulle settes ned et partsammensatt utvalg som skal lage et godt beslutningsgrunnlag for forhandlingene. Utvalget skal utrede en ny offentlig tjenestepensjonsordning som er tilpasset pensjonsreformen, samt den endelige tilpasning av den nye AFP-ordningen i offentlig sektor. Videre skal utvalget vurdere særaldersgrensene i offentlig sektor og hvordan uføredekningen i de offentlige ordningene skal tilpasses de kommende endringene i folketrygden.

 - Sett fra et arbeidsgiverståsted er det viktig at den pensjonsordningen vi kommer frem til også i fremtiden bidrar til at vi rekrutterer og beholder dyktige arbeidstakere i offentlig sektor, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

 Utvalget har fått frist til utløpet av februar 2009.

Last ned mandat: