Historisk arkiv

Rapport om offentlig tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det partssammensatte utvalget som har vurdert ulike tilpasninger av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen, har i dag lagt fram sin rapport. Rapporten vil være en del av grunnlaget for behandlingen av offentlig tjenestepensjon i vårens lønnsoppgjør.

– Vi ønsker en løsning som gir offentlig ansatte trygghet for at de vil ha en god pensjonsordning også i framtida. Tilpasningene må støtte opp under de allerede vedtatte elementene i pensjonsreformen, slik at de offentlige tjenestepensjonsordningene vil fungere godt sammen med folketrygdens alderspensjon og AFP-ordningen, sier statsråd Dag Terje Andersen.

Endringene i folketrygden som følge av pensjonsreformen innebærer at det er behov for tilpasninger i pensjonsordningene til offentlig ansatte. I lønnsoppgjøret i 2008 ble det avtalt at det skal forhandles om tilpasninger i disse pensjonsordningene i tariffoppgjøret i 2009, og at det skulle settes ned et partsammensatt utvalg som skal lage et godt beslutningsgrunnlag for forhandlingene.

Det partssammensatte utvalget har vurdert tilpasninger i alderspensjon, AFP og uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene. I rapporten diskuterer utvalget fire alternativer for en ny offentlig tjenestepensjonsordning: en modifisert versjon av dagens bruttoordning, en netto ytelsesmodell, en ytelsesbasert påslagsordning og en innskuddspensjonsordning. 

Utvalget har vært ledet av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har også deltatt i utvalget. Utvalget har ellers bestått av ledere fra organisasjonene i offentlig sektor og de offentlige arbeidsgiverne: LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Oslo kommune. I tillegg har NHO og HSH vært observatører i utvalget.

 

Last ned rapporten

Vedlegg til rapporten (publiseres fortløpende etter hvert som de blir ferdige):