Historisk arkiv

Fødsel og amming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Bergen Kommune v/ Ruth Mohammadzadeh

ruth.mohammadzadeh@bergen.kommune.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

05/160-12 HHE

04.03.05

Svar på spørsmål vedrørende forskrift om fravær og permisjon for deltakere i introduksjonsordningen

Viser til ditt spørsmål på telefon 21. februar 2005, vedrørende tolkning av noen av bestemmelsene i fraværsforskriften for introduksjonsordningen. Da spørsmålet også kan være av praktisk betydning for andre kommuner, besvares spørsmålet skriftlig med kopi til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tolkning av § 7-1 Introduksjonsprogrammets varighet.
Spørsmålet gjelder hvorvidt fri fra deltakelse i 20 virkedager etter fødsel, jf. forskriften § 4-2 kommer i tillegg til programtiden, og eventuelt hvor mange av dem som kommer i tillegg. Spørsmålet gjelder også hvorvidt fravær i forbindelse med amming, jf. forskriften § 4-3 kommer i tillegg til programtiden.

Av merknaden til forskriftens § 7-1 fremgår det at alt fravær som er i tråd med reglene i fraværsforskriften og som til sammen overstiger 10 virkedager kommer i tillegg til introduksjonsprogrammets fastsatte varighet, jf. introduksjonsloven § 5. Det presiseres i merknaden at dette også omfatter permisjon etter reglene i kapittel 4 og 5 i forskriften. Dette innebærer at en kvinnelig deltaker som har fri fra deltakelse etter fødsel iht. forskriften § 4-2, får et tillegg til programtiden på 10 virkedager. I henhold til formuleringen i merknaden må det også forstås at dersom en kvinne har fri til amming over en tidsperiode som til sammen overstiger 10 virkedager, skal det av tiden som overstiger 10 virkedager også komme i tillegg til programtiden. Det er summen av antall virkedager som er avgjørende. Noen timer fri eller godkjent fravær regnes ikke med.

For hvilke dager utbetales det introduksjonsstønad når en deltaker har fri fra deltakelse iht. forskriften §§ 4-1 og 4-2, kun for virkedager eller også for helgedager?

Beregningen av stønaden fremgår av lovens § 9, stønaden per dag utgjør 1/30 av månedsstønaden. Dette innebærer i praksis at det beregnes stønad for 7 dager per uke og ikke kun 5.

Vedlagt følger kopi av brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til KS av 16. desember 2004, hvor spørsmål vedrørende introduksjonsstønad og dagsats for trekk er besvart.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f.
underdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver


1 vedlegg:

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-74 HHE

16.12.04

       

Svar på spørsmål vedrørende introduksjonsstønad og dagsats

Vi viser til e-post av 19. november d.å. fra Cecilie Sundby med en oppsummering av henvendelser KS har mottatt fra kommuner vedrørende beregningen av dagsatsen i introduksjonsstønaden.

Utgangspunktet for beregningen av introduksjonsstønaden, jf. introduksjonsloven § 9 jf. § 10, er at introduksjonsstønaden ligger systemmessig nærmere fastlønnsordningen fra arbeidslivet enn de sosiale inntektsordningene som for eksempel sosialhjelp etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven). Introduksjonsloven lovfester mønsteret fra hovedtariffavtalen i arbeidslivet, og det er et mål at deltakerne gjennom introduksjonsordningen blir kjent med fraværsordningen i arbeidslivet. Det er ikke anledning til å beregne dagsatsen på et annet grunnlag eller på et gjennomsnitt på færre eller flere arbeidsdager i måneden enn det som er lovfestet i introduksjonsloven § 9 jf. § 10.

Med to ganger G som utgjør kr 117 556 på årsbasis (per 1. mai 2004) gir dette, som KS har beregnet i sitt brev, kr 9 796, 33 i månedssats og kr 326,54 i dagsats. Beløpene er bruttobeløp, fra disse trekkes skatt jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-42 bokstav e, jf. § 12-2, og trygdeavgift jf. folketrygdloven § 23-3.

Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som det ikke er gitt tillatelse til, eller som er nærmere regulert i forskrift av 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen, gjøres det trekk i stønaden time for time eller dag for dag.

I eksempelet som trekkes fram i brevet fra KS, der en deltaker har ugyldig fravær i en måned, trekkes det for de ukedagene i måneden deltaker har vært fraværende, ikke for helger eller offentlige fridager. Dette er det samme prinsippet som i arbeidslivet ved for eksempel fravær uten lønn. Da trekkes det kun for arbeidsdager, ikke helgedager.

I eksempler som det nevnte, med ulegitimert fravær i flere uker i strekk, kommer introduksjonsloven § 7 stans av introduksjonsordning til anvendelse. Om fravær i en måned kan betegnes som omfattende avhenger av en konkret vurdering, se merknad til § 7 i rundskriv H-20/03.

Med hilsen

Bjørg Unstad e.f.
fung. avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver