Historisk arkiv

Forlengelse av introduksjonsprogrammet og omfanget av norskopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

1502 MOSS

Deres ref

Vår ref
05/160-38 REI

Dato
21.11.05


Forlengelse av introduksjonsprogrammet og omfanget av norskopplæring

Vi viser til e-post 7. oktober 2005 der fylkesmannen tar opp muligheten til å klage på avgjørelse av søknad om forlengelse av introduksjonsprogrammet til tre år og muligheten for å utvide norskopplæringen innenfor introduksjonsprogrammet utover rammene på 850/3000 timer.

Alle saker som etter introduksjonsloven er enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. introduksjonsloven § 22. Det følger av introduksjonsloven § 21 hvilke avgjørelser som er enkeltvedtak. Som enkeltvedtak regnes avgjørelser om:

  1. tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
  2. vesentlig endring av individuell plan,
  3. stansning av introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for den enkelte,
  4. permisjon,
  5. trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling, og som minst tilsvarer 1/12 av folketrygdens grunnbeløp.

Avgjørelser om tildeling av introduksjonsprogram i tre år, noe det er anledning til i særlige tilfeller, jf. introduksjonsloven § 5, gjelder tildeling av introduksjonsprogram og er således enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, jf. introduksjonsloven § 21 bokstav a.

Ut fra fylkesmannens e-post ser det ut som det her også søkes om endring av innholdet i introduksjonsprogram/individuell plan. Selv om introduksjonsprogram og individuell plan er allerede tildelt ved enkeltvedtak ved opptak til programmet, regnes avgjørelser av søknader om endring av individuell plan som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, jf. introduksjonsloven § 21 første ledd bokstav a.

Når det gjelder fylkesmannens overprøvingskompetanse viser vi til introduksjonsloven § 22 annet ledd og kommentarer i rundskriv H-20/05, side 82.

Personer som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse før 1. september 2005 skal få opplæring i norsk og samfunnskunnskap i samsvar med de reglene som gjelder for overgangsordningen, jf. rundskriv H-21/05. Det innebærer at personer som har utdanning som tilsvarer norsk grunnskole, kan få inntil 850 timer norskopplæring med tilskudd fra staten. Personer som har lite eller ingen utdanning fra før kan få inntil 3000 timer opplæring med statstilskudd. Dersom kommunen finner å gi mer opplæring, må utgiftene dekkes av kommunen selv om opplæringen skjer innenfor rammen av introduksjonsprogrammet.

Personer som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse etter 1. september 2005 og som har rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan få ytterligere opplæring i inntil 2700 timer hvis de har behov for det. Timetallet vurderes og fastsettes individuelt og er i prinsippet uavhengig av tidligere utdanning. Kommunene vil motta per capitatilskudd som utbetales for alle som omfattes av rett og plikt til opplæring uavhengig av om de er i opplæring eller av opplæringens omfang, jf. rundskriv H-21/05.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f.
underdirektør

Rønnaug Eitrem
rådgiver