Historisk arkiv

Om godkjenning av ekstern opplæring - lovtolkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) v/ Nasjonal enhet
Postboks 8059 Dep, 0031 OSLO

 

Deres ref

Vår ref

Dato

tkn

200600186-4/HEG/REI

15.06.2006

Om godkjenning av ekstern opplæring - Lovtolkning

Vi viser til spørsmål på e-post 30. november 2005 med oversendelse av et spørsmål om godkjenning av private aktører som gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Sola kommune. Vi viser også til foreløpige tilbakemeldinger i saken. Departementet svarer på generelt grunnlag.

Spørsmålet gjelder hvorvidt kommunene har et ansvar for å godkjenne opplæring i norsk og samfunnskunnskap gitt av private tilbydere som kommunen ikke har etablert et samarbeid med. Det stilles videre spørsmål om kommunene har ansvar for å registrere opplæring gitt av tilbyder som kommunen ikke har et samarbeid med i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

  1. Hvilket ansvar har kommunen etter introduksjonsloven?

Lovens utgangspunkt med henhold til kommunens ansvar
Utgangspunktet etter introduksjonsloven § 18 er at kommunens ansvar for å sørge for opplæring gjelder alle med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er bosatt i kommunen eller bor midlertidig på asylmottak i kommunen. Opplæringen skal gis av kommunen eller av andre som kommunen godkjenner, jf. introduksjonsloven § 18 tredje ledd. Til de som har plikt, men ikke rett, skal kommunen også sørge for opplæring, og kan samtidig kreve betaling for dette, jf. § 18 første ledd siste punktum (iht. prinsippet om selvkost, jf. rundskriv H-20/05 punkt 18.4). I dette inngår betaling for opplæringen, og eventuelt også betaling for registrering av opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Dersom kommunen har inngått et samarbeid med en privat tilbyder om opplæring til plikt-gruppen, jf. introduksjonsloven § 17 tredje ledd, har kommunen også plikt til å registrere gjennomført opplæring i NIR og eventuelt kreve betaling for registreringen. Kommunen har ikke ansvar for å registrere i NIR opplæring gitt av private tilbydere som kommunen ikke har et samarbeid med (ikke godkjenner).

Kommunens ansvar for vurdering og godkjenning av tilbud gitt av private tilbydere
Kommunen har som utgangspunkt ikke noen plikt til å vurdere godkjenning, eller til å vurdere om samarbeid om opplæring skal inngås dersom opplæringsaktøren selv kontakter kommunen og ber om godkjenning av den opplæringen som gis til personer omfattet av introduksjonslovens personkrets.

Departementet vurderer det likevel som svært positivt at arbeidsgivere tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til læreplanen til sine ansatte med plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven, slik som eksempelet fra Sola kommune viser. Departementet vil derfor oppfordre bedrifter og kommuner til å samarbeide om slik opplæring, slik at bedrifter kan tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap på vegne av kommunen.

  1. Hvordan dokumentere at en har oppfylt plikt til deltakelse i 300 timer når en ikke har mottatt opplæring fra kommunen eller fra noen som kommunen har et samarbeide med?

Søknad om bosettingstillatelse, person med plikt men ikke rett til opplæring
Ved søknad om bosettingstillatelse, jf. utlendingsloven § 12, må søker ha gjennomført pliktig opplæring i 300 timer i henhold til introduksjonsloven. Dette vilkåret gjelder kun for de søkerne som er omfattet av introduksjonslovens personkrets for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Vilkåret i utlendingsloven § 12 vil være oppfylt dersom opplæringen er gitt av kommunen eller av andre som kommunen har godkjent. Dersom dette ikke er tilfelle skal utlendingsmyndighetene legge avgjørende vekt på om opplæringsaktøren har en generell godkjenning med hjemmel i lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). I andre situasjoner må søker selv ta kontakt med kommunen, og eventuelt søke om fritak fra plikt til opplæring med grunnlag i introduksjonsloven § 17 fjerde ledd jf. forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3.

Søknad om statsborgerskap, person med plikt men ikke rett til opplæring
Ved søknad om statsborgerskap, jf. statsborgerloven § 6 (og ny statsborgerlov § 7 første ledd bokstav f, jf. § 8) må søker dokumentere gjennomført norskopplæring, eller dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper. For søknad om statsborgerskap gjelder dette alle søknader som fremmes etter 1. september 2008, og altså ikke kun for de som er omfattet av introduksjonslovens personkrets. Unntatt fra kravet om gjennomført opplæring eller dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper er søker som er fritatt fra plikt til opplæring etter introduksjonsloven § 17 fjerde ledd.

Utlendingsmyndighetene må vurdere dokumentasjonen på gjennomført opplæring på samme måte som beskrevet over, for å kunne avgjøre om opplæringen som er gjennomført er godkjent. Hvis dette ikke kan dokumenteres, må utlendingsmyndighetene vurdere om unntaket fra kravet til gjennomført norskopplæring i ny statsborgerlov kommer til anvendelse. Ny lov om statsborgerskap trer i kraft 1. september 2006. Forskrift til loven er per i dag under utarbeidelse i departementet, og vil bli fastsatt før loven trer i kraft.

Departementet ber om at svaret på denne henvendelsen gjøres kjent for kommunene gjennom IMDi sine nettsider.

Departementet vil i tillegg gjøre oppmerksom på at vi for tiden jobber med ferdigstillelse av en lenke til avgitte tolkningsuttalelser til introduksjonsloven med tilhørende forskrifter på departementets temasider på ODIN. IMDi vil motta særskilt informasjon om dette når arbeidet er sluttført, men bes allerede nå vurdere hvordan en lenke til disse tolkningsuttalelsene kan opprettes på IMDis nettside.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver

Kopi: Fylkesmennene

Utlendingsdirektoratet