Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Registreres i arbeidstakerregisteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Sosial- og familieavdelingen

Postboks 8111 Dep.

 

0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-76 HHE

16.12.04

       

Svar på spørsmål om personer som mottar introduksjonsstønad skal registreres i arbeidstakerregisteret

Det vises til e-post av 10. desember d.å. fra Kristin Marie Knutson.

I forhold til spørsmålet om personer som mottar introduksjonsstønad skal registreres i arbeidstakerregisteret eller ikke, opplyser Rikstrygdeverket at deltakere i introduksjonsordningen ikke er å anse som arbeidstakere. Arbeidsgiver eller kommunen plikter derfor i utgangspunktet ikke å registrere dem i arbeidstakerregisteret.

Dersom en deltaker har lønnet arbeid som en del av sitt introduksjonsprogram blir forskrift av 4. juli 1991 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret utstedt av Sosialdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) å forstå annerledes. Når en person er i lønnet arbeid på deltid, plikter arbeidsgiver å registrere vedkommende.

Da registrering i arbeidstakerregisteret i seg selv ikke er rettighetsskapende, kan personer registreres dersom det er tvil om de skal være å anse som arbeidstakere eller ikke. Det er arbeidsgiver som plikter å registrere en person i registeret.

Med henhold til problemer med trygdekontoret ved søknad om enkelte trygdeytelser dersom en person ikke er registrert i arbeidstakerregisteret, opplyser Rikstrygdeverket at registrering i registeret ikke er noe vilkår for innvilgelse av trygdeytelser. Dersom en person ikke er registrert, må trygdekontoret innhente annen dokumentasjon som bekrefter et eventuelt ansettelsesforhold. Dette kan for eksempel være kopi av en lønnsslipp eller bekreftelse fra arbeidsgiver på at en person faktisk er ansatt.

Med henhold til spørsmål om yrkesskadeforsikring for deltakere i introduksjonsordningen, vises det til svar på dette spørsmålet avgitt fra Kommunal- og regionaldepartementet til KS i august 2004. Kopi av brev ligger vedlagt.

Med hilsen

Bjørg Unstad e.f.
fung. avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver