Historisk arkiv

Skatt av introduksjonsstønad i ferien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Bergen Kommune v/Ruth Mohammadzadeh

ruth.mohammadzadeh@bergen.kommune.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

05/160-26 HHE/ALT

07.07.05

Svar på spørsmål vedrørende forskrift om fravær og permisjon for deltakere i introduksjonsordningen

Det vises til spørsmål på telefon 7. juni 2005, vedrørende fraværsforskriften for introduksjonsordningen. Da spørsmålet også kan være av praktisk betydning for andre kommuner, besvares spørsmålet skriftlig med kopi til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Skal det trekkes skatt av introduksjonsstønaden i ferie, jf. fraværsforskriften § 6-2?

For deltakere i introduksjonsordningen gjelder ingen regler om opptjening av rett til feriepenger. Deltakerne har rett til introduksjonsstønad i ferien. Introduksjonsstønaden er i henhold til spørsmålet om skattetrekk omfattet av reglene om forskuddstrekk jf. lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 5 første ledd bokstav e. Innberetningsplikten gjelder den som utbetaler stønaden, dvs. kommunen. Forskuddstrekk i introduksjonsstønad praktiseres som for pensjon fordi det betales trygdeavgift med lav sats og det betales ikke arbeidsgiveravgift. Dette medfører at det skal trekkes skatt i juni, men det er trekkfritak i hele desember, jfr. Forskrift 14. juni 1956 nr. 2 om gjennomføring av forskuddstrekk § 17 nr. 9.

Fraværsforskriften § 6-2 fastsetter at deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha ferie, og at den enkelte deltaker har rett til introduksjonsstønad i ferien. Ved beregning av skattetrekket ved oppstart av introduksjonsprogrammet må det tas høyde for hvor mange måneder av året det skal trekkes skatt ved fastsettelse av trekkprosenten. Hvis det skal gis introduksjonsstønad en måned i året hvor det ikke trekkes skatt, må dette tas med i beregningen av skattetrekket for de øvrige månedene det samme året. For den enkelte deltaker ville det være svært uheldig om en måned uten skattetrekk ville medføre at han eller hun fikk restskatt.

Kommer ferie i tillegg til fødselspermisjon, jf. fraværsforskriften § 5-3 jf. § 6-2?

I henhold til forskriften § 5-3 har foreldre som deltar i introduksjonsprogram rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil 10 måneder i barnets første leveår. I perioden der vedkommende har omsorgspermisjon har deltakeren ikke rett til introduksjonsstønad.

Det skal i henhold til forskriften § 6-2 fastsettes ferie i opptil 25 virkedager for programdeltakelse. Den enkelte kommune bestemmer når feriedagene skal avvikles, det vil si om det skal fastsettes en periode hvert år med ”fellesferie” for alle deltakerne, eller om det er adgang til å avvikle ferien i den tiden deltaker selv ønsker. Den enkelte kommune fastsetter også regelverket rundt avvikling av ferie, herunder om ferie som ikke er benyttet kan overføres til neste kalenderår. Som utgangspunkt bør arbeidslivets regler om ferie legges til grunn ved utforming av regelverket for ferie.

Det følger av dette at ferie kommer i tillegg til fødselspermisjon, og at programdeltakeren i sin ferie får utbetalt introduksjonsstønad, mens stønad ikke utbetales ifm. omsorgspermisjon etter fødsel.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f.
underdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver