Historisk arkiv

Svar på henvendelse om bostøtte for deltakere i introduksjonsprogrammet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Arendal Kommune

Flerkultur v/Øyvind Henriksen

Serviceboks 650

4809 ARENDAL

Deres ref

Vår ref

Dato

 

05/160-34

SMR 14.11.05


Svar på henvendelse om bostøtte for deltakere i introduksjonsprogrammet

Vi viser til henvendelse på e-post av 26. september 2005 vedlagt et notat om konsekvenser i forhold til introduksjonsprogrammets innflytelse på utregning av bostøtte.

Fra og med høsten 2004 kunne nyankomne innvandrere på introduksjonsstønad søke om bostøtte. Regelverket er det samme som for gruppen barnefamilier m. fl.

Fra og med 2005 har ligningsinntekt fra fjoråret blitt lagt til grunn for 2. og 3. termin. Regelverket til bostøtten ble justert for samme terminen for å ta høyde for det nye inntektsgrunnlaget. Bakgrunnen for omleggingen er at oppdaterte inntektsdata gir et bedre grunnlag av nåsituasjonen for husstanden. I tillegg gir dette bedre målretting av ordningen.

En enslig person som mottar introduksjonsstønad vil fortsatt kunne motta bostøtte ved bruk av ligning for 2004. Personer som følger introduksjonsprogrammet vil kunne miste eller få redusert bostøtte dersom vedkommende har annen skattbar inntekt. En husstand med to eller flere voksne personer som kun mottar introduksjonsstønad vil miste bostøtte fordi inntekten blir høyere enn de generelle grensene i bostøtteordningen. Deltakere i introduksjonsprogrammet blir dermed likebehandlet med andre bostøttemottakere i samme situasjon.

Med hilsen

Bjørn Pedersen e.f.
avdelingsdirektør

Stine Rønning
rådgiver