Historisk arkiv

Svar på spørsmål vedrørende beregning av frist, jf. introduksjonsloven § 2 annet ledd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Utlendingsdirektoratet

Postboks 8108 Dep

0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-71 HHE

07.12.04


Svar på spørsmål vedrørende beregning av frist, jf. introduksjonsloven § 2 annet ledd

Vi viser til e-post fra Truls Knudsen av 24. november 2004 vedrørende spørsmål om beregning av frist for rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, jf. introduksjonsloven § 2 annet ledd. Da dette er et spørsmål av praktisk betydning i en rekke kommuner, og det tidligere er avgitt et svar på e-post som ikke er korrekt, har Kommunal- og regionaldepartementet valgt å avgi en lovtolkningsuttalelse om dette spørsmålet.

Utgangspunktet for beregning av fristen for om en person kan sies å være nyankommet eller ikke, fremkommer av Rundskriv H-20/03, og Ot.prp. nr 28 (2002-2003) kapittel 11.4.2.3. Utgangspunktet er at tidsfristene knyttet til kommunebosettingen begynner å løpe fra det tidspunktet vedkommende faktisk bosetter seg i en kommune etter at opphold i Norge er innvilget.

Ved selvbosetting, som kun er en aktuell problemstilling for den såkalte kan-gruppen, jf. § 3 tredje ledd siste punktum, gjelder den samme hovedregelen for beregning av fristen som ellers. Fristen løper fra det tidspunktet vedkommende faktisk bosetter seg i kommunen. Ved selvbosetting vil imidlertid ikke kommunen alltid kjenne datoen for bosetting. Dersom tidspunktet for faktisk bosetting ikke lar seg bringe på det rene, vil datoen personen i henhold til folkeregisteret er registrert bosatt i en kommune første gang, legges til grunn ved vurderingen om personen kan anses å være nyankommet eller ikke, jf. § 2 annet ledd. Innvandrere kan imidlertid ikke folkeregistrere seg før de har fått første vedtak om oppholdstillatelse, jf. Forskrift om folkeregistrering utstedt av Finansdepartementet 1. april 1994 § 1, gitt med hjemmel i lov 16. januar 1970 om folkeregistrering (Folkeregisterloven) § 15.

Det kan ikke legges til grunn et tidspunkt for bosetting senere enn det som framkommer i folkeregisteret. Denne datoen vil normalt også danne grunnlag for utbetaling av integreringstilskudd.

Fristen i henhold til § 2 annet ledd begynner altså å løpe fra det tidspunkt vedkommende faktisk bosetter seg i en kommune etter at opphold i Norge er innvilget. Innvandreren regnes som bosatt når vedkommende er ankommet kommunen med sikte på å etablere seg der.

I de tilfellene hvor en person ankommer til en kommune, søker om familiegjenforening, og førstegangstillatelse etter utlendingsloven § 9 (arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse til familiemedlemmer) innvilges først etter en viss tid i Norge, må datoen for innvilget førstegangstillatelse være avgjørende. Først etter dette regnes personen som bosatt i hovedregelens forstand, jf. Ot.prp. nr 28 (2002-2003) punkt

11.4.2.3, og fristen for når vedkommende skal være å anse som nyankommet, jf. § 2 annet ledd begynner å løpe.

Med henhold til spørsmålet om opptjening av ferie for deltakere i programmet, vises det til forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 6-2, og til merknadene til bestemmelsen. Arbeidslivets regler for ferie bør legges til grunn. Kommunen bestemmer når ferien skal avvikles, og kan fastsette regler om ferieavvikling for deltakere i introduksjonsprogram i form av et reglement. Dersom den enkelte kommune ikke har fastsatt noe eget reglement om ferieavvikling eller opptjeningsår, følges reglene i ferieloven med henhold til opptjening, og feriedager opptjenes fra den måneden deltaker begynner i programmet. Deltaker har rett til 25 feriedager med introduksjonsstønad for hvert kalenderår, og dette innebærer en opptjening per måned på 2,083.

Med hilsen

Stephan Mo e.f.
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver