Historisk arkiv

Timeføring i NIR før vedtak om rett og plikt til norsk er fattet, fritaksgrunner og adgang til delegering til private

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
v/ Nasjonal enhet
Postboks 8059 Dep
0031 Oslo

 
   
 

Deres ref

Vår ref

Dato

06136-trk

200601261-/HEG

02.06.2006

       

Svar på spørsmål om timeføring i NIR før vedtak om rett og plikt til norsk er fattet, fritaksgrunner og adgang til delegering til private

Vi viser til henvendelse av 30. januar 2006 med flere problemstillinger vedrørende kommunenes opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

  1. Timer som er gjennomført før vedtak om opplæring er truffet
  1. timer som er gjennomført før vedtak i utlendingssaken – lovens utgangspunkt

For å være omfattet av rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 må vedkommende ha fått vedtak om oppholds- eller arbeidstillatelse som nevnt i bestemmelsen. Kommunens plikt til å sørge for opplæring til personer nevnt i § 17 inntrer først etter at krav eller søknad om deltakelse blir framsatt, jf. introduksjonsloven § 18, og vedtak om tildeling av opplæring er fattet. Opplæringen skal komme i gang så snart som mulig og senest innen tre måneder.

Dersom kommunen likevel velger å tilby deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap før vedtak om oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven er fattet, må kommunen være oppmerksom på at de tilbyr en tjeneste de ikke har plikt til etter introduksjonsloven, de mottar ikke tilskudd til denne opplæringen, jf. H-21/05, og det vil ikke være mulig å registrere opplysninger om personen i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Eventuelle gjennomførte timer vil i slike tilfeller ikke telle med i vurderingen av om rett og/eller plikt til deltakelse i 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap er oppfylt, men kan få betydning senere ved kommunens vurdering av behovet for ytterligere opplæring, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd, eller ved vurderingen av om deltaker skal fritas fra plikten og retten skal bortfalle fordi det foreligger tilstrekkelige kunnskaper i norsk, jf. introduksjonsloven § 17 femte ledd.

  1. timer som er gjennomført etter innvilget oppholds- eller arbeidstillatelse, men før vedtak om rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap er fattet

Kommunen plikter å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og senest innen tre måneder etter at krav eller søknad om deltakelse blir framsatt, jf. introduksjonsloven § 18 første ledd. Når kommunen har avgjort å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap i perioden mellom krav/søknad er fremmet og enkeltvedtak etter forvaltningsloven om tildeling er fattet, teller timene med i rett og/eller plikt til deltakelse i 300 timer opplæring, kommunen må registrere timene som er gjennomført i NIR, og kommunen vil motta tilskudd til opplæringen, jf. rundskriv H- 21/05.

  1. Spørsmål om fritak etter § 3 i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Person som har gjennomført norskopplæring før vedtak om oppholds- eller arbeidstillatelse som utløser rett og/eller plikt etter introduksjonsloven § 17, må bestå en språkprøve, jf. forskriften § 3 annet ledd bokstav a og merknadene til denne for å få fritak fra plikten.

  1. Spørsmål om delegering av vedtaksmyndighet

Spørsmålet gjelder adgangen til å delegere vedtakskompetanse til private tilbydere som kommunen har etablert et samarbeide med. Departementet har vært i kontakt med Justisdepartementets Lovavdeling om dette spørsmålet. Delegasjon av vedtakskompetanse avhenger av en tolkning av den lov som gir vedkommende organ sin myndighet. Hovedregelen er at det ikke er adgang til å delegere slik myndighet uten at loven gir holdepunkter for det. Introduksjonsloven § 18 sier klart at det er en plikt for kommunen å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen kan benytte godkjente studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner eller andre private tilbydere i hele eller deler av gjennomføringen av slik opplæring, men uansett hvilken løsning kommunen velger for å oppfylle sin plikt til å tilby opplæring, vil det være kommunen som har ansvaret for at opplæringen tilfredsstiller lovens krav, følger læreplanen og har god kvalitet. På denne bakgrunn vurderer departementet at direktoratets svar om at delegasjon av vedtakskompetanse til private er utelukket slik loven er nå, er riktig svar på dette spørsmålet.

Med henhold til spørsmålet fra Oslo voksenopplæring om situasjonen når kommunen samarbeider med AOF og en stor gruppe personer mottar opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra AOF, må Oslo kommune selv finne en tilfredsstillende administrativ løsning på denne utfordringen innenfor lovens rammer. IMDi bør, i den grad de har kjennskap til hvordan andre kommuner har løst dette, gå i dialog med Oslo kommune og gi råd om hvordan dette kan løses.

Med henhold til registrering i NIR dersom kommunen legger oppdrag ut til private aktører, framgår det av merknad til forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) § 9 at databehandleransvaret i henhold til personopplysningsloven forblir hos kommunen.

Departementet vil legge dette svaret ut på oversikten over tolkningsuttalelser til introduksjonsloven på ODIN.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver

Kopi: Fylkesmennene