Historisk arkiv

Regler om kjønnsrepresentasjon i styrer i allmennaksjeselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Regjeringen har vedtatt at reglene om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene (ASA) skal tre i kraft fra 1. januar 2006.

Pressemelding

Nr.: 05116
Dato: 08.12.05

Regler om kjønnsrepresentasjon i styrer i allmennaksjeselskaper

Regjeringen har vedtatt at reglene om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene (ASA) skal tre i kraft fra 1. januar 2006. Allmennaksjeselskap som er stiftet før denne tid får to år på seg før de må oppfylle kravene til kjønnsrepresentasjon. Nye allmennaksjeselskaper må følge reglene for å bli registrert.

- Regjeringen har besluttet at Norge som det første land i verden stiller krav til kjønnsbalansen i styrer i allmennaksjeselskaper. Dette er viktig for norsk næringsliv. Vi tar på alvor at halvparten av den kompetansen norsk næringsliv trenger for å hevde seg i internasjonal konkurranse, befinner seg hos kvinner, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Stortinget vedtok i desember 2003 forslaget i Ot.prp nr. 97 (2202-2003) der allmennaksjeselskaper med private eiere skulle få regler som krever at det blant styremedlemmene i disse selskapene skal være et minimumsantall av hvert kjønn, tilnærmet 40 prosent. Denne regelen skulle først tre i kraft viss det viste seg at allmennaksjeselskapene etter to år ikke gjennomførte dette. Pr. juli 2005 var det bare 68 av til sammen 519 allmennaksjeselskaper som oppfylte kravene. Kvinneandelen i styrene var på gjennomsnittelig 16 prosent.

Det vil forelås en adgang til at regjeringen vil kunne gripe inn og hindre tvangsoppløsning der vesentlige samfunnsmessige hensyn tilsier det. Dette skal fremmes i Justisdepartementets kommende proposisjon om etterkontroll av aksjeloven.

De alminnelige reglene om sanksjoner, som innebærer tvangsoppløsning om selskapet ikke oppfyller lovens krav til styret, daglig leder og revisor, vil gjelde på vanlig måte.

- Vi regner med at selskapene vil oppfylle lovens krav og at problemstillinger knyttet til tvangsoppløsning derfor egentlig er teoretisk. Siden det har vært uttrykt bekymring fra enkelte når det gjelder sanksjonssystemet, finner vi det riktig å gi Regjeringen en viss sikkerhetsventil. Det vil skje i form av en regel som gir adgang til å hindre tvangsoppløsning i påvente av at mangler når det gjelder styret, daglig leder og revisor, blir rettet opp. I den forbindelse vil vi igjen gjøre en vurdering av om vi skal gi en tvangsmulkt i påvente av at forholdet rettes opp. Regelen vil være et redskap for Regjeringen i helt spesielle tilfelle, og innebærer ingen dispensasjonsadgang eller unntaksmulighet for selskapene, sier justisminister Knut Storberget.