Historisk arkiv

Gjeldsordningsloven - satser for livsopphold for 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

De veiledende livsoppholdssatsene som brukes i saker etter gjeldsordningsloven (gjeldsordningssatsene) har blitt regulert årlig. Departementet har for 2011 besluttet at satsene ikke skal reguleres.

De veiledende livsoppholdssatsene som brukes i saker etter gjeldsordningsloven (gjeldsordningssatsene) har blitt regulert årlig pr. 1. juli. Dette er regulert i rundskriv Q8/2010. Departementet har for 2011 besluttet at satsene ikke skal reguleres pr. 1. juli og at rundskrivet Q8/2010  skal gjelde inntil videre.  Bakgrunnen er at det arbeides med nye standardiserte satser som skal gjelde både ved utleggstrekk etter tvangsfullbyrdelsesloven og ved gjeldsordning.

Satsene for samvær med barn, jf. forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot, er som vanlig justert med virkning fra 1. juli 2011 og vil gjelde også i saker etter gjeldsordningsloven.

De nye satsene for samværsutgifter ved gjeldsordning er :

Alderen til barnet 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15 år og meir
Ikkje samvær/samvær mindre enn samværsklasse 1 0 0 0 0
Samværsklasse 1 (2-3 netter eller 2 eller fleire dagar per månad) 193 279 336 397
Samværsklasse 2 (4-8 netter per månad ) 640 924 1112 1314
Samværsklasse 3 (9-13 netter per månad) 893 1289 1552 1833
Samværsklasse 4 (14-15 netter per månad) 1121 1618 1948 2301

 

Forskriften kan leses her:
 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110511-0489.html.

Departementet vil informere om resultatet av arbeidet med nye standardiserte satser, men dette vil tidligst skje høsten 2011.