Historisk arkiv

Norge besto FNs likestillingstest

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Norge er blant de beste i verden på likestilling mellom kjønnene. FN eksaminerte i dag barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken blant annet om Norges arbeid for å bekjempe vold mot kvinner og hvordan likestillingsapparatet kan styrkes.

Norge er blant de beste i verden på likestilling mellom kjønnene. FN eksaminerte i dag barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken blant annet om Norges arbeid for å bekjempe vold mot kvinner og hvordan likestillingsapparatet kan styrkes.

- Likestilling er en av Norges fremste eksportvarer. Vi har vist at det er en sammenheng mellom et lands økonomiske utvikling og velferdsnivå og likestilling. Norge har kommet langt i arbeidet med likestilling, og nettopp derfor får vi også kritiske spørsmål fra FN når vi eksamineres, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Norge ble under eksaminasjonen blant annet utfordret av FNs overvåkingskomité (CEDAW) om styrking av likestillingsapparatet, arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner, og Norges arbeid med vold i nære relasjoner. Voldtekt og hvordan Norge jobber med dette i rettssystemet ble også tatt opp. Samiske kvinners helse ble berørt. Kvinner med minoritetsbakgrunn, blant annet når det gjelder å styrke deres situasjon på arbeidsmarkedet og forhindre diskriminering av asylsøkere var også et tema.
 
– Arbeidet mot vold mot kvinner er det aller viktigste området i arbeidet mot kvinnediskriminering. Norge har en aktiv strategi og planlegger mange tiltak, blant annet juridiske virkemidler. Så lenge det er et voldsproblem skal vi arbeidet for å bekjempe dette, sier statsråd Audun Lysbakken.

- Det er nyttig at FN holder opp et speil vi kan se oss i når det gjelder likestilling. Ofte er vi fornøyd med hvor langt vi har kommet, men vi har en lang vei å gå før vi har full likestilling, sier barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.
 
Norge er det første landet i verden som har levert sin 8. rapport til FN om oppfølgingen av forpliktelsene etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Norges delegasjon ble ledet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og besto av representanter fra Arbeidsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Sametinget deltok som observatører.