Historisk arkiv

Viderefører vellykket mentorordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

En ny rapport fra NOVA viser at mentorordningen Nattergalen har gitt studenter ved barnevern- og sosialfagsutdanningene bedre kunnskap og forståelse for barn og familier med minoritetsbakgrunn og at mange av barna som har deltatt har fått bedre norskferdigheter og sosiale ferdigheter. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har besluttet at mentorordningen skal bli et permanent tiltak.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med åtte høgskoler og universiteter gjennomført et treårig prosjekt kalt Nattergalen, der studenter ved barnevern- og sosialfagsutdanningene har vært mentorer for barn mellom 8 og 12 år med minoritetsbakgrunn. I overkant av 400 barn og 400 mentorer har deltatt i prosjektet.

Departement har besluttet at ordningen skal videreføres og den blir nå et permanent tiltak som skal ledes av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

Målet med Nattergalen er todelt:

  1. Å styrke barnevernets kompetanse i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn.
  2. Å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høyere utdanning.

Likeverdige barnevernstjenester

- Alle barn i Norge skal ha tilgang til gode og likeverdige barneverntjenester. Over 20 prosent av barna som får hjelp av barnevernet har minoritetsbakgrunn. Barnevernet trenger flerkulturell kompetanse for å gi god hjelp til disse barna og familiene, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

I rapporten framheves det gjensidige utbyttet mellom barn og mentor som en av de viktigste suksessfaktorene i Nattergalen. Mentorordningen har bidratt til at barnas språkferdigheter og sosiale ferdigheter har blitt bedre. Barna har også fått erfaring med aktivitetstilbud i lokalmiljøet, noe som også har kommet søsken og øvrig familie til gode. Mentorene sier at de har fått bedre forståelse av barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Styrket tillit til barnevernet

– Nattergalen er en viktig del av arbeidet for å styrke tilliten til barnevernet i minoritetsbefolkningen. I Nattergalen er barna og mentorene ressurser for hverandre - som positive rollemodeller, kamerater og kilder til inspirasjon og læring. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle gjensidig forståelse og for å bygge tillit, sier statsråd Inga Marte Thorkildsen.

De 8 høgskolene og universitetene som har deltatt i Nattergalen er Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Agder og Universitetet i Nordland.

Les evalueringen fra NOVA her