Historisk arkiv

Vil du bli Norges nye barneombud?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barn og unge i Norge ser etter deg som vil stå på for barns rettigheter, interesser og oppvekstvilkår i åremålsstillingen som barneombud.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har nedsatt et barnepanel som skal bistå i tilsettingen av det nye barneombudet.

Panelet har fortalt oss hva det ønsker seg av det nye barneombudet. Noen av kravene som kom frem er:

• opptatt av barns rettigheter
• flink til å snakke med barn
• kunne håndtere media
• personlige egenskaper som åpen, inkluderende, lyttende, selvstendig, engasjert og kritisk
• noe ledererfaring

Videre bør du ha erfaring med å være i dialog med barn og unge på ulike arenaer.  Det kan være fra:

• skole
• helsevesen
• barnevern/institusjoner
• barn og unges hjemmesituasjon/ulike familieformer
• fritid, organisasjoner, kulturaktiviteter

Departementet slutter seg til innspillene fra barnepanelet. I tillegg vil det stilles krav om høyere utdanning og samfunnsengasjement. Departementet vil også vektlegge kjennskap til offentlig forvaltning og offentlige beslutningsprosesser.

Barneombudet oppnevnes i statsråd for en periode for seks år, og kan ikke sitte i mer enn én periode. Lønn er etter avtale innenfor lederlønnssystemet i staten og pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

Det er et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne og med innvandrerbakgrunn.

Det vil bli praktisert meroffentlighet i forbindelse med utarbeidelse av offentlig søkerliste.

Vil du vite mer, ta kontakt med Visindi AS v/Heidi Wiggen, tlf 916 56 103 eller Hilde Bachmann, tlf 40 85 19 57, eller du kan ringe departementsråd Harald Nybøen i BLD på tlf 22 24 24 08. 

Søknadsfrist 12. februar 2012.

Barneombudet
Barneombudet er et uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytralt organ, og er administrativt tilknyttet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Verken Storting eller Regjering har instruksjonsmyndighet over Barneombudet. Ombudet ble opprettet gjennom en egen lov (lov av 6. mars 1981 nr 5 om barneombud). Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår, herunder særlig å påse at Norge etterlever FNs barnekonvensjon. Kontoret har 16 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www.barneombudet.no.