Historisk arkiv

Endringer i barneloven skal styrke barneperspektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår å endre barneloven for å sikre at barnas mening blir hørt og at utsatte barn gis bedre beskyttelse. Dette gjelder i saker der foreldrene er uenige om foreldreansvar, bosted og samvær.

Formålet med lovendringene er å gi barn større mulighet for deltakelse når foreldrenes uenighet bringes inn for domstolen. Barn skal også beskyttes bedre mot vold og seksuelle overgrep.

- Hensynet til barns beste er det viktigste. Den reviderte barneloven skal ta mer hensyn til barnas behov, sier barneminister Inga Marte Thorkildsen.

Hvert år opplever svært mange barn at foreldrene går fra hverandre. I følge tall fra SSB mekles det ved familievernkontorene i ca. 21 000 i saker i året. Domstolene i Norge behandler om lag 2600 barnelovsaker i året. I mange av disse sakene er det påstander om vold, overgrep eller andre alvorlige problemer hos en av foreldrene. 

Sikre barns deltakelse

Barn som står midt i en konflikt mellom foreldrene, skal ha muligheten til å si sin mening dersom de ønsker det.

- Vi vet at barn ikke blir hørt godt nok. Også barn under 7 år har meninger om hvor de vil bo når foreldrene går fra hverandre, og vi må høre på dem også. Dette innebærer også retten til ikke å ha en mening, sier Thorkildsen.

Barna skal ha rett til å uttale seg om alle spørsmål saken reiser, og barnets mening skal tillegges vekt etter alder og modenhet. Barna skal ha rett til informasjon i forkant og etterkant av saken. Dommeren skal ha det overordnede ansvar for å gi barnet tilbakemelding om resultatet og hvordan barnets mening er tatt hensyn til.

 

Styrke utsatte barns rettssikkerhet

Samvær med tilsyn

De mest utsatte barnas rettssikkerhet skal styrkes ved å innføre to former for tilsyn med offentlig oppnevnt tilsynsperson; domstolen kan pålegge beskyttet og støttet tilsyn. Beskyttet tilsyn innebærer at barnet og samværsforelderen overvåkes under hele samværet. Støttet tilsyn kan brukes ved kontaktetablering eller andre tilfeller der det er behov for en gradvis tilnærming til samværsforelderen.   

Foreløpig avgjørelse og tvangsbot

Behandling av saker om foreldreansvar, bosted og samvær i domstolen skal sikre at avgjørelsene er i tråd med barnets beste. Dersom det er risiko for at barnet utsettes for vold eller overgrep fra en av foreldrene, skal bosteds- eller samværsforelder kunne få en rask avklaring fra domstolen.

Regjeringen foreslår blant annet å pålegge retten å ta en foreløpig avgjørelse om foreldreansvar, bosted eller samvær når det er risiko for at barnet utsettes for vold eller seksuelle overgrep og en av partene krever det. Regjeringen ønsker også å presisere i loven at bostedsforelderen ikke skal ilegges tvangsbot dersom samværet ikke kan gjennomføres på grunn av risiko for vold eller overgrep.

Andre endringer

For å sikre at saker om foreldreansvar, bosted og samvær blir godt opplyst og grundig behandlet, foreslås det endringer i saksbehandlingsreglene i barneloven. Dommeren skal bare mekle der saken er egnet for det. Saker der det er påstander om vold, overgrep eller lignende bør som hovedregel ikke mekles, men behandles på tradisjonell måte med hovedforhandling og dom. Ved påstander om rus, psykiske lidelser, vold og seksuelle overgrep bør retten oppnevne en sakkyndig som skal utrede saken grundig. Utgiftene til slik utredning skal dekkes av staten.

Retten kan oppnevne en advokat som skal ivareta barnets interesser når det er grunn til å tro at barnet er utsatt for vold eller overgrep. For at sakene skal opplyses best mulig, foreslås det et lovfestet fritak fra taushetsplikt for barnevernansatte som skal vitne i en sak etter barneloven.

Les "Barneperspektivet i foreldretvister".