Historisk arkiv

Evaluering av handlingsplan for universell utforming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ekstern evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 -2013 foreslår å videreføre satsingen i handlingsplanen.

Oslo Economics AS og Universell utforming AS har evaluert fire sentrale virkeområder i handlingsplanen. Det gjelder lovendring, kompetanseheving, Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming og standardisering.

Evalueringen konkluderer med at handlingsplanens brede satsing i mange sektorer har gitt resultater som svarer bra på Regjeringens politiske visjon om et universelt utformet samfunn innen 2025. Evalueringen viser at det er behov for en handlingsplan for å følge opp og konkretisere de politiske målsetningene på feltet. De mener derfor ordningen med en handlingsplan bør videreføres.

Det gis følgende anbefalinger for det videre arbeidet:
1. Videreføre satsingen i handlingsplanen
2. Sikre tydelig målbeskrivelse av hvert tiltak
3. Sikre bred prosess ved tiltaksutforming
4. Sikre tydelig beskrivelse av kompetansetiltak
5. Sikre bredde i sammensetningen av kompetansetiltak
6. Tilgjengeliggjøre samling av best practice
7. Videreføre bruk av stimuleringsmidlerEvaluering_av handlingsplan_for universell_utforming.