Historisk arkiv

Satsing på barn og ungdom:

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årets presentasjon er ferdig!

I publikasjonen Satsing på barn og ungdom samler regjeringen sin politikk på barne- og ungdomsområdet mellom to permer. Utgivelsen sendes ut til landets kommuner og frivillige organisasjoner i disse dager.


I publikasjonen Satsing på barn og ungdom samler regjeringen sin politikk på barne- og ungdomsområdet mellom to permer. Utgivelsen sendes ut til landets kommuner og frivillige organisasjoner i disse dager.

Satsing på barn og ungdom er en årlig utgivelse som gis ut av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Publikasjonen inneholder en oversikt over tiltak, og budsjettposter fra en rekke departement, som gjelder barn og unge.  Publikasjonen skal være et verktøy for å skape god politikk for barn og unge i kommunene og presenterer informasjon om skole og opplæring, oversikt over arbeidsmarkedstiltak for ungdom, innsats mot barnefattigdom og kultur- og fritidstilbud.

Audun Lysbakken oppfordrer nå beslutningstakere over hele landet til å bruke den årlige publikasjonen aktivt for å få til godt samarbeid med å oppnå en helhetlig barne- og ungdomspolitikk. Premissene for barn og unges levekår legges på mange ulike arenaer.

- For at alle skal få like gode muligheter må vi sørge for at alle som har et ansvar i forhold til barn og unges oppvekstmiljø arbeider i samme retning, sier Audun Lysbakken.

Alle barn og unge skal oppleve at de har innflytelse over sin egen hverdag. De må få delta på en måte som gjør at de også får makt over samfunnsutviklingen. Barn og ungdom har rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tillegges vekt. Dette er uttrykt i FNs barnekonvensjon, der det står at barn og unges menneskerettigheter skal prege og gjennomsyre alle beslutninger og all virksomhet.

- Målrettet innsats og gode felleskapsløsninger er avgjørende for et godt og inkluderende oppvekstmiljø, sier Audun Lysbakken.

Fra budsjettpostene kan man se at det er satt av nærmere 5 milliarder til det statlige barnevernet, og det er satt av cirka 50 millioner kroner til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Les mer, og se hele publikasjonen her.