Historisk arkiv

Velferds- og migrasjonsutvalgets NOU:

Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag på vegne av Regjeringen utredningen fra Velferds- og migrasjonsutvalget. Utvalget anbefaler å satse på en forsterket og konsekvent aktiviserings- og arbeidslinje i hele tiltakskjeden.

Utvalgets oppgave har vært å analysere velferdsmodellens økonomisk bærekraft, og å drøfte mulige tiltak og strategier for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust for å takle inn- og utvandring. Tre sentrale politikkområder er vurdert: Innvandringspolitikk, arbeidslivs- og integreringspolitikk og generell velferdspolitikk.

-Integrering i produktivt arbeid er en nøkkelfaktor for å fremme langsiktig bærekraft. Velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse for å opprettholde et sjenerøst og universelt velferdstilbud. Utvalgets analyser viser at det er behov for noen justeringer av norsk politikk, sier utvalgets leder Grete Brochmann.

Utvalget anbefaler:

  • En videreføring av likebehandlings- og integreringspolitikken som hovedstrategi.
  • Å satse på en kombinasjon av kompetanseheving, aktivisering og tilrettelegging for å bygge broer inn i arbeidslivet.
  • At ytelser kan vris fra kontantoverføringer til tjenester og tiltak som fremmer deltakelse.
  • Et videre arbeid for å sikre ordnede forhold i arbeidslivet.

-God integreringspolitikk lønner seg, mens dårlig integreringspolitikk fort kan bli fryktelig dyrt for samfunnet. Jeg opplever at utvalget på mange områder gir støtte til regjeringens arbeids- og inkluderingspolitikk. Samtidig blir vi av utvalget utfordret på å strekke oss enda lenger i dette arbeidet. Dette er viktig for å sikre bærekraften i velferdsordningene våre framover, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

- Norge trenger arbeidsinnvandrere. Hvis vi skal klare å opprettholde vår høye sysselsetting må vi være gode til å integrere nye grupper i arbeidsmarkedet. Utvalgets rapport bekrefter at de viktige kravene vi stiller om deltakelse og aktivitet er riktige. Den peker også på områder vi må se nærmere på. Jeg er allerede i gang med å se på hvordan overgangsstønaden gjennom aktivitetskrav kan bidra til å få flere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Mer informasjon: