Historisk arkiv

Surrogati: Midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vedtatt en midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor i utlandet.

I dag har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vedtatt en midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor i utlandet. 

- Jeg ønsker gode løsninger innenfor dagens regelverk for å sikre de barna som allerede er i Norge. Det er derfor jeg i dag har vedtatt en midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap for barn født av surrogatmor i utlandet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Formålet er å sikre at barna får etablert nødvendige juridiske bånd til i hvert fall én av sine omsorgspersoner – i dette tilfellet en far med fastsatt farskap etter utenlandsk rett.

Forskriften bygger på gjeldende barnelov. Dette betyr at den som føder barnet er barnets mor og at det bare kan utpekes én far og én mor. Fars eventuelle ektefelle eller partner må derfor adoptere for å få foreldrerettigheter til barnet.

Forskriften gjelder for barn som oppholder seg i Norge når forskriften trer i kraft.

Forskriften bestemmer at utenlandske farskap skal anerkjennes i Norge når bestemte vilkår er oppfylt. Det må foreligge en offisiell avgjørelse (dom, administrativ avgjørelse) av utenlandske myndigheter, og surrogatmors identitet må være kjent. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, vil et utenlandsk fastsatt farskap likevel kunne anerkjennes dersom ”særlige grunner” taler for det.

- Det er NAV Internasjonalt som skal anerkjenne farskap etter den midlertidige forskriften. Jeg vil oppfordre alle som kan omfattes av forskriften om å sende søknad til NAV Internasjonalt slik at barna det gjelder sikres juridisk, sier Thorkildsen.

Den midlertidige forskriften trer i kraft 24. mai 2012, og gis varighet til 30. april 2013.

Søknader må være mottatt innen 30. april 2013 for å bli behandlet etter forskriften.

Midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap for barn født av surrogatmor i utlandet, mai 2012

Forskrift_- kommentarer til de enkelte bestemmelsene, mai 2012