Historisk arkiv

Ny mødrekvote likestiller foreldrepermisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår tredeling av foreldrepengeperioden. Det innføres en ny mødrekvote på 12 uker etter fødsel. Foreldrepermisjonen deles i tre deler med en like stor kvote til mor og far. Foreldrene deler fellesdelen slik det passer best for familien.

Dato: 17.02.2012
Kontakt Kommunikasjonsenheten: 97 77 36 34                           

Regjeringen foreslår tredeling av foreldrepengeperioden. Det innføres en ny mødrekvote på 12 uker etter fødsel. Foreldrepermisjonen deles i tre deler med en like stor kvote til mor og far. Foreldrene deler fellesdelen slik det passer best for familien.

- Tredeling av foreldrepengeperioden er et viktig steg på veien for et likestilt foreldreskap. Fordelingen av foreldrepermisjonen er tradisjonell i de fleste familier. Tredelingen vil gjøre det tydeligere at fellesdelen av permisjonen tilhører begge foreldre, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Tre uker før fødsel forbeholdes mor. Etter fødsel får mor en mødrekvote på 12 uker og far en fedrekvote på 12 uker. Foreldrene får sammen en felles del på 20 uker med 100 prosent lønn eller 30 uker med 80 prosent lønn. Fellesdelen kan foreldrene fordele slik det passer best for familien.

- Foreldrene må nå ta aktivt stilling til hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles. Ordningen vil derfor legge bedre til rette for deling mellom foreldrene enn dagens ordning. Samtidig beholdes familienes fleksibilitet ettersom en stor del av permisjonen kan fordeles fritt, sier statsråd Audun Lysbakken.

Forslaget er en del av regjeringens oppfølging av Likelønnsmeldingen. Andre tiltak varslet i Likelønnsmeldingen er lønn under ammefri, åpenhet om lønn og rettigheter etter foreldrepermisjonen. Tredeling er et viktig tiltak for likestilling og likelønn.


Regjeringens forslag til en tredeling av foreldrepengeperioden:

Dekningsgrad  Før fødsel Mødrekvote  Fedrekvote  Fellesdel
100 prosent (47 uker) 3 uker 12 uker  12 uker  20 uker
80 prosent (57 uker) 3 uker 12 uker 12 uker 30 uker