Historisk arkiv

Ratifisering av FN-konvensjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

- Regjeringen ønsker nå at Norge ratifiserer FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Dette er noe som mange har ventet lenge på og jeg er glad for at vi nå får dette på plass, sier statsråd Inga Marte Thorkildsen.

- CRPD er en FN-konvensjon som representerer et avgjørende punkt i arbeidet med menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Den har ført til mer innsats for likeverd, deltakelse og selvbestemmelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg er svært glad for at regjeringen nå kan fremme forslag om ratifisering, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Konvensjonen slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne og forklarer hvordan menneskerettighetene skal forstås og gjennomføres for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer blant annet en plikt for statene til å bekjempe diskriminering og jobbe for et mer tilgjengelig samfunn.

- Konvensjonen er et stort normativt fremskritt for beskyttelsen av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norsk ratifikasjon er viktig for å støtte opp om den globale innsatsen for å styrke rettighetene til mennesker som ofte blir marginalisert, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt den 13. desember 2006, og er per d.d. undertegnet av 152 stater og EU og ratifisert av 111 stater og EU. Norge undertegnet konvensjonen den 30. mars 2007 og har siden jobbet med å berede grunnen for en ratifikasjon av konvensjonen.

Det legges opp til at selve ratifiseringen skal skje når ny vergemålslov trer i kraft. Vergemålsloven forventes å kunne tre i kraft 1. juli 2013. Regjeringen foreslår samtidig at Likestillings- og diskrimineringsombudet får ansvar for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis er i samsvar med konvensjonens bestemmelser.