Historisk arkiv

Stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil i 2013 legge fram en stortingsmelding om levekår og livssituasjonen for mennesker med utviklingshemming. Det blir også gjennomført en utredning om dette slik Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget enstemmig har bedt om.

Selv om vi på mange områder har oppnådd mer frihet og mer likeverd for personer med utviklingshemming, ser vi også utviklingstrekk som ikke går riktig vei. Dette dreier seg om bolig, arbeid og fritid. Jeg vil invitere personer med utviklingshemming, deres pårørende og fagmiljøer med i en prosess som skal stadfeste ansvarsreformen, stanse negativ utvikling, og ikke minst ta oss videre i arbeidet for deltakelse og likestilling for alle, sier Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. Viktige temaer som vil bli berørt i arbeidet er rettssikkerhet, bolig, arbeid, fritid og helse. 

-Det er nå 20 år siden HVPU reformen og 10 år siden evalueringen.  Mange utviklingshemmede har behov for sammensatte helse- og omsorgstjenester og vi må sikre en helhetlig gjennomgang og oppfølging av tilbudet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Utredningen skal gjøres av de berørte departementer. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil koordinere arbeidet.

 I utredningen skal levekårene i dag beskrives og vurderes i forhold til målene for reformen for 20 år siden.  Det skal kartlegges hva som gjøres på en rekke områder for å bedre situasjonen. På denne skal departementene vurdere nye tiltak for å bedre levekårene. Arbeidet med faktadelen skal gjøres av fagdirektoratene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil koordinere arbeidet.