Historisk arkiv

Vi trenger innvandrernes kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag legger Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen fram handlingsplanen ”Vi trenger innvandrernes kompetanse”. Bedre og mer effektiv norskopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, og etablering av Jobbsjansen er noe av det som er satt i gang.

I dag legger barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen fram handlingsplanen ”Vi trenger innvandrernes kompetanse”. Planen må ses i sammenheng med innsatsen regjeringen allerede gjør på dette feltet. Bedre og mer effektiv norskopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, og etablering av Jobbsjansen er noe av det som er satt i gang.

- Arbeid er viktig for alle, og høyere sysselsetting er viktig for at velferdssamfunnet er bærekraftig. Derfor må vi må bli flinkere til å bruke innvandrernes ressurser og kompetanse i Norge, sier statsråden.

Gjennom den nye handlingsplanen vil regjeringen legge til rette for at enda flere kan benytte kompetansen og ressursene sine. Handlingsplanen inneholder 19 tiltak som handler om godkjenning av utdanning fra utlandet, rekruttering av innvandrere til offentlig og privat sektor, og etablering av bedrifter.

- Arbeid er nøkkelen til økonomisk selvstendighet, samfunnsdeltakelse og likestilling. Den enkelte må - gjøre en innsats for å komme i jobb. Samtidig må vi som samfunn, arbeidsgivere og offentlige myndigheter legge til rette for at folk får mulighet til å ta i bruk kompetansen sin, sier Thorkildsen.

Kort om noen av de 19 tiltakene:

- Nytt system for godkjenning av medbrakt utdanning for de som ikke kan dokumentere den.

- Ny godkjenningsordning for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS.

- Nytt tilskudd til virksomheter som har mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn.

- Nytt tilskudd til regionale sentre som gir informasjon og veiledning om hvordan man etablerer en bedrift.

Handlingsplanen er en oppfølging av regjeringens integreringsmelding En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap som Stortinget behandlet i vår. Sju departement har vært med i arbeidet med planen, som har vært ledet av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Planen skal gjennomgås årlig, og tiltakene vil bli evaluert.        

Last ned hele handlingsplanen her