Historisk arkiv

Utredning fra Farskapsutvalget.

NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse og endring av foreldreskap

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mottok i dag Farskapsutvalgets utredning fra utvalgets leder prof. Aslak Syse. Utvalget har vurdert farskapskapitlene i barneloven.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mottok i dag Farskapsutvalgets utredning fra utvalgets leder prof. Aslak Syse. Utvalget har i henhold til mandatet vurdert farskapskapitlene i barneloven.

Blant de mest sentrale konklusjonene er følgende:

• Utvalget går inn for å beholde pater est-regelen, men foreslår ikke å utvide den til å omfatte samboere.

• Ugifte fedre skal etter forslaget erklære farskap, framfor å erkjenne som i dag.

• Prinsippet om at kvinnen som føder skal regnes som barnets mor, foreslås videreført. Dersom barnet er født av en surrogatmor i utlandet, foreslås det å tydeliggjøre at morskapet bare kan endres ved adopsjon/stebarnsadopsjon.

• Det foreslås å oppheve kravet om kjent donor ved assistert befruktning i utlandet som vilkår for å fastsette medmorskap.

• Utvalget foreslår at den offentlige plikten til å fastsette/avklare foreldreskap skal omfatte morskap. Det offentliges ansvar skal etter forslaget også gjelde for barn født i utlandet, når en av foreldre er bosatt i Norge.

• Utvalget går inn for å gjeninnføre frister for å reise sak om endring av farskap.
• Det foreslås en ny regel som gir barnet rett til å få kunnskap om sin genetiske far uten at det juridiske farskapet endres:

• Utvalget foreslår en ny bestemmelse om samvær. Når farskap endres, skal mannen som tidligere har vært regnet som far, kunne reise sak om samvær med barnet. Også steforeldre som har planlagt barnet inn i familien, men som ikke har søkt om stebarnsadopsjon, kan kreve samvær dersom barnet bare har én juridisk forelder.

• Det foreslås at kvinnen skal kunne få utført farskapstesting på fosterstadiet etter utløpet av 12. svangerskapsuke


Utvalget har hatt som målsetting for forslagene at det rettslige foreldreskapet til barn bør sikres så tidlig som mulig, og helst til to foreldre. Når barnet er født i utlandet har det vært fokus på å ha regler som beskytter mot handel med barn, sier utvalgets leder Aslak Syse.

Nå skal Farskapsutvalgets innstilling på en bred høring og vi ser frem til flere innspill. Disse vil vi ta med idet videre arbeidet, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

 

- Overrekkelsen av Farskapsutvalgets utredning ble sendt på nett-TV

NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap