Historisk arkiv

Gjennomgang av barneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen ønsker en gjennomgang av barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær etter samlivsbrudd, og har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå loven.

Pressemelding

Nr.: 07002
Dato: 18.01.07

Offentlig utvalg oppnevnt:

Gjennomgang av barneloven

Regjeringen ønsker en gjennomgang av barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær etter samlivsbrudd, og har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå loven. Et viktig fokus er behovet for å sikre barn kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd. Utvalget skal presentere sine konklusjoner for Barne- og likestillingsdepartementet i en offentlig utredning innen1. mai 2008.

- Det viktigste temaet ved denne gjennomgangen er barnas situasjon og forholdet mellom barn og foreldre etter samlivsbrudd. Derfor må utvalget vurdere endringer som kan støtte opp under en utvikling der begge foreldre anses å være like viktige for barnet, og der begge foreldres tid, ansvar, omsorg og medbestemmelse over vesentlige forhold i barnets liv står sentralt, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Utvalget skal ledes av jusprofessor Asbjørn Strandbakken. Både Foreningen 2 Foreldre (F2F) og Aleneforendreforeningen (AFFO) er representert i utvalget, som ellers er sammensatt av fagpersoner fra ulike områder.

Et viktig utgangspunkt for utvalget er at FNs barnekonvensjon er innarbeidet i norsk lov, og at barns beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Utvalget skal bla. drøfte

  • felles foreldreansvar uanhengig av om foreldrene har bodd sammen
  • delt bosted
  • normer for omfanget av samvær
  • retten for en av foreldrene til å flytte med barnet uten den andres samtykke

- Utvalget må vurdere om barnets beste kan ivaretas bedre hvis forholdene legges bedre til rette for en mer likeverdig fordeling av omsorg og ansvar mellom foreldrene, sier Karita Bekkemellem.

-----

Utvalgets sammensetning og mandat finnes vedlagt.

Mandat – Barnelovutvalget

Utvalget skal vurdere endringer i barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær og eventuelle konsekvensendringer i andre bestemmelser i loven i tråd med dette mandatet. Hovedmålsettingen med gjennomgangen er å vurdere endringer av barneloven i et perspektiv der begge foreldre ansees å være like viktige for barnet og der en søker å støtte opp under en samfunnsutvikling der begge foreldres tid, ansvar, omsorg og medbestemmelse over vesentlige sider ved barnets liv står sentralt. Utvalget skal vurdere begrepene bostedsforelder og samværsforelder i lys av et sidestilt foreldreskap også etter samlivsbrudd.

Utvalget skal ta utgangspunkt i at FNs barnekonvensjon er innarbeidet i norsk lov og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Utvalget bør se nærmere på innholdet i begrepet barnets beste. Utvalget skal i den forbindelse se nærmere på om barnets beste kan ivaretas bedre gjennom å legge forholdene til rette for en mer lik fordeling av omsorg og ansvar mellom foreldrene. Utvalget bør se særlig på om et mer likestilt utgangspunkt kan bidra til å dempe konflikter mellom foreldrene.

Utvalget skal i sin gjennomgang drøfte og komme med eventuelle lovforslag i forhold til problemstillinger som felles foreldreansvar uavhengig av om foreldrene har bodd sammen eller ikke, delt bosted og normering av samværets omfang. Utvalget skal også vurdere om det bør gjøres endringer i forhold til hvilken beslutningsmyndighet som skal ligge til det å inneha foreldreansvar, ev. enkeltbeføyelser inn under foreldreansvars- og bostedsmyndigheten. Utvalget skal særlig se på bostedsforelderens rett til å flytte innenlands med barnet uten den andre forelderens samtykke samt samværsforelderens mulighet til å benytte sitt foreldreansvar til å hindre at barnet undergis nødvendig undersøkelse og behandling.

Utvalget skal videre se nærmere på hvem av foreldrene som bør ha søksmålsbyrden og vurdere reglene om tvangsfullbyrdelse i et barneperspektiv.

Utvalget skal ivareta helhetsperspektivet også i forhold til de øvrige kapitlene i barneloven og gjøre en vurdering av hvordan fordelingen av omsorgen for barnet kan påvirkes av økonomiske betraktninger, både i forhold til trygdelovgivning og bidragsregelverk.

Utvalget skal i sitt arbeid ta i betraktning internasjonale konvensjoner, øvrige nordiske lands lovgivning og erfaringer, rettspraksis og forskning på området.

Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal utredes i samsvar med utredningsinstruksens kapittel 2. Minst ett forslag skal baseres på uendret ressursbruk.

Utvalget skal legge fram sitt arbeid for Barne- og likestillingsdepartementet i form av en NOU innen 1. mai 2008.

Sammensetning - Barnelovutvalget

Leder:

Asbjørn Strandbakken, professor dr. juris, Bergen

Medlemmer:

Sonja Cassidy, leder i Foreningen 2 Foreldre, Bergen

Anne Lise Ellingsæter, forsker og sosiolog, Oslo

Hanne Haavind, professor og psykolog, Oslo

Marianne Fallan Kristensen, dommer, Trondheim

Jørgen Lorentzen, forsker og litteraturviter, Oslo

Anette Musæus, advokat, Oslo

Tor-Andrè Ribe-Anderssen, mekler og psykolog, Oslo

Stig Rusten, leder i Aleneforeldreforeningen, Oslo

Frode Thuen, professor og psykolog, Bergen

Inge Unneberg, amanuensis, Tromsø