Historisk arkiv

Foreldrepenger til selvstendig næringsdrivende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Fra 1.juli vil selvstendig næringsdrivende få fulle rettigheter til foreldrepenger. I dag har selvstendig næringsdrivende rett til 65 prosent dekning, og må tegne en egen forsikring for å oppnå 100 prosent dekning.

Regjeringen vil legge bedre til rette for at selvstendig næringsdrivende mødre og fedre skal kunne kombinere arbeid og omsorg for barn.

- Ønske om å få barn må ikke hindre kvinner i å bli entreprenører. Kvinner bidrar til viktig verdiskaping i arbeidslivet, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. 

Økt økonomisk sikkerhet i forbindelse med svangerskap og fødsel kan stimulere flere kvinner til å etablere egen virksomhet. Flere kvinnelige etablerere vil skape et mangfoldig næringsliv og mer nyskaping i hele landet. Å gi selvstendig næringsdrivende rett til 100 prosent dekning er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan for økt entreprenørskap blant kvinner.

Endringen har også stor betydning for fedre. Det er flere selvstendig næringsdrivende fedre enn mødre, og langt flere fedre enn mødre er i dag uten forsikring. Nå kan flere fedre få foreldrepenger.

Regjeringen legger i dag fram forslag til endringer i folketrygdlovens regler om svangerskapspenger og foreldrepenger ved fødsel og adopsjon. Endringen foreslås innført fra 1. juli 2008 og vil omfatte både løpende og nye saker. I tilfellene der barnet er født tidligere enn 1.juli, vil endringene gjelde for den delen av stønadsperioden som gjenstår.