Historisk arkiv

Likelønn er en krevende utfordring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Likelønnskommisjonens leder, fylkesmann Anne Enger, leverte i dag Likelønns-kommisjonens innstilling til Barne- og likestillingsdepartementet.

Kontaktpersoner: 

 • Leder av Likelønnskommisjonen Anne Enger, mobil 90650851
 • Utredningsleder Kristina Jullum Hagen, mobil 99 28 31 31
 • Utredningsleder Jorun Hjertø, mobil 99 28 31 30

 
Likelønn: En krevende utfordring
Likelønnskommisjonens leder, fylkesmann Anne Enger, leverer i dag Likelønns-kommisjonens innstilling til Barne- og likestillingsdepartementet.

Utredningen NOU 2008:6 Kjønn og lønn er en bred og kunnskapsbasert utredning som svarer på et tredelt oppdrag:

 1. Utredningen presenterer statistikk og forskning på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.
 2. Utredningen peker på en rekke forklaringer på lønnsforskjellene.
 3. Et bredt flertall i Likelønnskommisjonen foreslår seks tiltak for likelønn.

- Vi foreslår treffsikre virkemidler for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i hele arbeidsmarkedet. Likelønnsutfordringen er sammensatt, på samme måte som kvinnelige arbeidstakere er det. Derfor trenger vi å rette innsatsen mot flere områder for å nå målet om likelønn, sier Likelønnskommisjonens leder Anne Enger.

Den gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn per time er i dag på om lag 15 prosent. En viktig oppgave for kommisjonen har vært å analysere årsakene til denne vedvarende lønnsforskjellen.

I utredningen oppsummerer Likelønnskommisjonen i fem hovedpunkter hva som forklarer lønnsforskjellene mellom kjønnene:

 • Forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer svært lite av lønnsgapet i dag
 • Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling i samme virksomhet
 • Lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
 • Forhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsrelasjoner, også mellom kvinner og menn
 • Lønnsforskjellene vokser i foreldrefasen

Disse hovedpunktene danner grunnlaget for kommisjonens forslag til tiltak for likelønn, som er omtalt i kapittel 15 i utredningen. De fem forklaringene er nærmere omtalt i kapittel 13, og i kapittel 2 (Sammendrag), som også finnes i presseheftet.

- Jeg ble overrasket over kompleksiteten i likelønnsspørsmålet og har hatt stor nytte av samarbeidet med kommisjonens medlemmer, som er eksperter på feltet, sier Anne Enger.

I likelønnsarbeidet er det nødvendig med et godt samspill mellom politiske myndigheter og partene i arbeidslivet. I Likelønnskommisjonens mandat er det presisert at gjennomføringen av lønnsforhandlingene er partene i arbeidslivets ansvar. Likelønnskommisjonen har samarbeidet godt med referansegruppen, hvor de ti største organisasjonene i arbeidslivet er representert.

- Organisasjonene i referansegruppen har spilt inn konkrete forslag til virkemidler for likelønn, og flere av disse finnes på vår tiltaksliste i dag, forteller Anne Enger.

- Det har vært en stor glede for meg å lede dette spennende arbeidet. Jeg tror at regjeringen mener alvor med sitt likelønnsarbeid, og jeg ser frem til å følge regjeringens oppfølging av saken, sier Anne Enger.
- Krevende utfordring? Ja, men vil man, så kan man, konkluderer hun.


Tiltak for likelønn
I drøftingen av tiltak for likelønn har Likelønnskommisjonen delt seg i et flertall og et mindretall.

Likelønnskommisjonens flertall består av Anne Enger (leder), Erling Barth, Anne-Jorunn Berg, Hege Brækhus, Oddbjørn Raaum, Torgeir Aarvaag Stokke og Hege Torp.

Likelønnskommisjonens medlem Tom Colbjørnsen kan ikke stille seg bak kommisjonens forslag til tiltak. Han fremmer derfor egne forslag og begrunner sitt syn i en særuttalelse.

Likelønnskommisjonens flertall, alle unntatt Colbjørnsen, foreslår følgende tiltak for likelønn:

 1. Likestillingsloven og Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes. Håndhevingen av likestillingslovens plikt til å arbeide for likestilling mellom kjønnene, herunder likelønn, styrkes. Forslaget innebærer flere lovendringer og en styrking av Likestillings- og diskrimineringsombudet, med en økning i ombudets bevilgning på 10 millioner kroner per år. Målet med tiltaket er å styrke likelønnsarbeidet i virksomhetene og å skape åpenhet om lønn, blant annet ved at arbeidsgiver utarbeider lønnsstatistikk fordelt på kjønn.
 2. Lønnsløft i offentlig sektor. Myndighetene og partene i arbeidslivet gjennomfører et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. En forutsetning for å gjennomføre lønnsløftet, er at det etableres en avtale mellom partene om at lønnsveksten i offentlig sektor kan være høyere enn i privat sektor, og at nye relative lønnsforhold mellom grupper ikke utløser kompensasjonskrav. Forslaget innebærer at det bevilges friske midler over statsbudsjettet, om lag 3 milliarder kroner, som i forbindelse med en tariffrevisjon skal brukes til å heve lønnsnivået for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor.
 3. Lavlønns- og kvinnepott. Partene i arbeidslivet som forhandler i privat sektor, anbefales å sette av midler til kombinerte lavlønns- og kvinnepotter i lønnsforhandlingene. Forslaget innebærer ikke nødvendigvis at de totale rammene for lønnsforhandlingene påvirkes, men en omprioritering mellom kvinne- og mannsdominerte grupper i privat sektor.
 4. Likere deling av foreldrepermisjonen. Folketrygdlovens kapittel 14 endres for å sikre at mødre og fedre deler likere på foreldrepermisjonen. Forslaget innebærer at en tredjedel av foreldrepengeperioden reserveres til far og en tredjedel til mor, etter mal av den islandske foreldrepengeordningen.
 5. Rettigheter etter endt foreldrepermisjon. Organisasjonene i arbeidslivet oppfordres til å innføre en tariffestet rett for arbeidstakere som har fravær fra arbeidsplassen på grunn av foreldrepermisjon. Forslaget innebærer at disse får tariffestet rett til et gjennomsnittlig lønnstillegg – som minimum - ved tilbakekomst til arbeidsplassen.
 6. Rekruttering av kvinner til ledelse. Regjeringen utformer et prosjekt med støtte til virksomheter og organisasjoner med sikte på å øke rekrutteringen av kvinner til lederstillinger. Ordningen kan utformes slik at bedrifter og andre kan søke om midler til målbevisst arbeid med sikte på å øke kvinneandelen i lederstillinger. Prosjektet får en størrelse som gir rom for årlige utgifter til ordningen på 10 millioner kroner.

Likelønnskommisjonens mindretall, Tom Colbjørnsen, foreslår følgende tiltak:

 1. Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes for å kunne øke rådgivningsaktiviteten i bedriftsinterne forbedringsprosesser som sikter mot å nå likestillingsmål.
 2. Partene i offentlig sektor anbefales økt bruk av lokale forhandlinger på tariffområder der innslaget av kvinnedominerte yrkesgrupper er stort.
 3. Bedrifter og eventuelle lokale tariffparter bør vurdere om ansatte i foreldrepermisjon skal gis et lønnstillegg i permisjonstiden.

Alle tiltakene er nærmere beskrevet i kapittel 15 i utredningen, og i kapittel 2 (Sammendrag), som også finnes i presseheftet.
 
Likelønnskommisjonens medlemmer

 • Fylkesmann Anne Enger, leder
 • Forskningsleder Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning
 • Professor Anne-Jorunn Berg, Høgskolen i Bodø
 • Professor Hege Brækhus, Universitetet i Tromsø
 • Professor Tom Colbjørnsen, Handelshøyskolen BI
 • Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Frischsenteret
 • Forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke, Forskningsstiftelsen Fafo
 • Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd