Historisk arkiv

Årets forbilde 2009 ble Mahdi Hassan Mouhoumed

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

I dag ble prisen Årets Forbilde delt ut av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Juryen la spesielt vekt på at Mahdi Hassan gjennom sitt frivillige arbeid har gjort en stor innsats for å skape muligheter for barn og ungdom på Tynset.

I dag ble prisen Årets Forbilde delt ut av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Juryen la spesielt vekt på at Mahdi Hassan gjennom sitt frivillige arbeid har gjort en stor innsats for å skape muligheter for barn og ungdom på Tynset. Han har markert seg på flere arenaer på en positiv måte, og er en aktiv samfunnsborger.

-   Vi vet at gode forbilder og gode rollemodeller betyr mye for å skape muligheter for barn og unge. Mahdi Hassan er et slikt forbilde. Han er synlig, han har kunnskap og engasjement og bruker dette til å skape en bedre hverdag for unge i Tynset. Personer som Mahdi Hassan gjør en forskjell og det er svært fortjent at han får prisen for årets forbilde i 2009, sier Barne og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Med denne prisen ønsker Barne- og likestillingsdepartementet å hedre ildsjelene som gjør en stor og viktig innsats i sitt nærmiljø. Personer som er gode rollemodeller, fremmer antidiskriminering og skaper dialog på tvers av generasjonene.

 

Huitfeldt og Hassan
Bilde av prisvinner Mahdi Hassan og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.
Foto: Marit Skram-Lund.


Les juryens begrunnelse:

Kandidaten oppfyller alle kriteriene for denne prisen. Juryen har lagt spesielt vekt på følgende:

Årets kandidat beskrives som en viktig ressursperson som har gjort enorm innsats for å skape muligheter for barn og unge. Han har markert seg på flere arenaer på en positiv måte, og er en aktiv samfunnsborger. Hovedfokus har vært på holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. Ved å legge vekt på dialog med barn og unge og dialog mellom ulike kulturer på tvers av generasjoner, har han bidratt til å fremme likestilling og like muligheter for barn og unge med ulikt utgangspunkt. Aktivitetene hans samler flere hundre barn og ungdommer.


Vi vil spesielt peke på at han kom til Norge i voksen alder, men har klart å skape en fremtid ikke bare for seg selv, men også for sine medmennesker. Hans arbeid og tålmodighet har motivert mange ungdommer til å ta ansvar for sin egen situasjon og finne sin plass i fellesskapet. Maouhoumeds arbeid har foregått utenfor Oslo-regionen. Det er viktig å støtte opp under frivillig innsats i områder hvor det er færre tilbud for minoritetsungdom.

Gjennom sin frivillige innsats, kunnskap og erfaringer har han bidratt til å skape møteplasser for ulike kulturer og til å fremme integrering. Han er således et godt forbilde for personer med innvandrerbakgrunn, men også for etniske nordmenn.

Det er ikke bare barn og ungdom som har tillit til ham; han nyter også stor respekt hos de voksne. Dette gir ham en viktig rolle som brobygger mellom generasjoner. Han har vært initiativtager og primus motor for flere store, tunge arrangementer i hele regionen, noe som
bekrefter at han er en ildsjel og at han utvilsomt er en verdig prisvinner. Vi mener at prisen vil gi ham en oppmerksomhet han fortjener.


Juryen har bestått av:

  • Rita Kumar, som har ledet juryarbeidet. (Hun representerer KIM,Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene)
  • Ameer Harris Khan, (som representant for organisasjonen Ungdom & Fritid)
  • Aram Azizi, (som representant for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)
  • Mohamed Melioui, (som representant for MIR, ressursnettverk for minoritetsforeldre)