Historisk arkiv

Ny rapport oppsummerer landsomfattende tilsyn

Ny rapport oppsummerer landsomfattende tilsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Behov for bedre styring og samordning av tjenester til utsatte barn Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har samarbeidet om landsomfattende tilsyn i 2008 for å undersøke om kommunene tilrettelegger for og følger opp samarbeid om tjenester til utsatte barn og unge.

Behov for bedre styring og samordning av tjenester til utsatte barn


Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har samarbeidet om landsomfattende tilsyn i 2008 for å undersøke om kommunene tilrettelegger for og følger opp samarbeid om tjenester til utsatte barn og unge.

-Utsatte barn og unge trenger et hjelpeapparat som samarbeider og koordinerer seg. Det er et ledelsesansvar å få det til, sier statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og likestillingsdepartementet.

Tilsynet undersøkte om barnevern, sosial- og helsetjenester samarbeidet om tjenester til barn og unge som ved tilbaketrekking, utagering, rusmisbruk eller på andre måter viser ved sin oppførsel at de har behov for samordnede tjenester. Tilsynet omfattet tjenester til hjemmeboende barn i skolepliktig alder og til unge som har hatt barneverntiltak, og som nærmer seg, eller er i aldersgruppen, 18–23 år.

Det er store utfordringer knyttet til samarbeid over forvaltningsgrenser og mellom tjenestenivåer.  Likevel er disse utfordringene ofte lite påaktet og fulgt opp i praksis av de som har ansvar for flere tjenester. Kommunene står fritt når det gjelder hvordan de organiserer, tilrettelegger og følger opp samarbeid på tvers av tjenester.

Tilsynet ble gjennomført av fylkesmennene og Helsetilsynet i fylkene som systemrevisjon i 114 kommuner. I 90 kommuner ble det avdekket brudd på regelverket som skal sikre at kommunene legger til rette for at det samarbeides om å hjelpe utsatte barn og unge. Resultatene fra tilsynet offentliggjøres i en oppsummeringsrapport.
Les rapporten her