Historisk arkiv

Utslippstak for forurensende gasser innlemmet i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Det såkalte ”takdirektivet”, som innfører utslippstak for blant annet nitrogenoksider og svoveldioksyd, er vedtatt i EØS-komiteen. Dermed er en flere år lang EØS-sak ferdigbehandlet. Direktivet stammer fra 2001, og regulerer utslippsgrenser for visse forurensende stoffer.

Direktivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/81/EF) trådte i kraft i EU 27. november 2001. Formålet er å unngå utslipp som bidrar til å overskride kritiske belastningsgrenser for økosystemer og helse. Det oppnås gjennom å redusere grenseoverskridende luftforurensning (bl.a. sur nedbør), som omfatter stoffene svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOx), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske forbindelser (VOC).

Direktivet har fått navnet ”takdirektivet”, fordi det setter tak for hver enkelt medlemsstats samlede utslipp fra og med 2010 av hvert av disse stoffene. Det pålegger medlemsstatene å utarbeide nasjonale programmer/planer for reduksjon av utslippene av NOx, SO2, NH3 og VOC.

Direktivets utslippstak samsvarer i hovedsak med tilsvarende krav i Gøteborgprotokollen, som også Norge er part i. Samlet sett har EU-landene påtatt seg noe strengere forpliktelser i direktivet enn i protokollen.

Norge avga en erklæring i EØS-komiteen om at Norge regner med å etterkomme direktivets forpliktelser med hensyn til NOx –utslipp i 2012. Erklæringen nevner også hvilke tiltak som man fra norsk side har iverksatt for sikre seg at vi når denne forpliktelsen i 2012. Erklæringen ble tatt til etterretning av Kommisjonen.

Les erklæringen her.