Historisk arkiv

Vil ha innspill om yrkeskvalifikasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Regulerte yrkesgrupper som sykepleiere, fysioterapeuter, leger og elektrikere opplever ofte at det er vanskelige og uklare prosedyrer dersom de ønsker å praktisere i et annet land i EU/EØS-området. Nå vil EU ha innspill om hvordan godkjenningen av yrkeskvalifikasjoner kan bli enklere og bedre.

-Direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner berører veldig mange i Norge. Om lag 150 yrker er berørt, mange innen helsesektoren, sier Knut Astad, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet og norsk koordinator for yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

EU vedtok i 2005 direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for regulerte yrker. Gjennom EØS-avtalen omfattes også Norge av direktivet. Fri bevegelse av arbeidskraft og retten til å arbeide og utøve sitt yrke i et annet land er svært sentralt for at det indre marked, som også Norge er den del av, skal fungere. Kravene til yrkeskvalifikasjoner varierer imidlertid fra land til land og direktivet innførte et mer enhetlig regelverk. Direktivet var en fornying og forenkling av 15 tidligere direktiv, noen over 30 gamle. Leger, fysioterapeuter, truckførere, diakoner, psykologer og elektrikere er blant yrkesgruppene som må ha godkjenning for å kunne utøve yrket sitt i Norge. Sjekk hele listen over regulerte yrker i Norge og andre EU/EØS-land HER.

Vil gjøre det lettere å jobbe i et annet land
EU arbeider nå for å bedre systemene for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på tvers av landegrensene med mål om at det skal bli enklere å ta med seg kvalifikasjonene sine for å jobbe i et annet land enn sitt eget. Rapporten EU Citizenship Report 2010 viser at borgerne opplever at det er vanskelige og uklare prosedyrer for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, samtidig er mobilitet av arbeidskraft viktig for Europas konkurranseevne.

- Europakommisjonen melder at innen 2020 vil det være behov for 16 millioner flere personer i høyt kvalifiserte yrkesgrupper. Noen land har et overskudd av noen grupper og mangel på andre. Et bedre og enklere system for mobilitet, vil gjøre det enklere å fylle dette behovet.

Ber om innspill
22. juni la Europakommisjonen en såkalt grønnbok (en utredning) om modernisering av direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som en del av arbeidet med evalueringen av direktivet. Kommisjonen ønsker blant annet tilbakemelding på hvorvidt innføring av et europeisk profesjonskort vil kunne gjøre godkjenningsprosessen enklere og på spørsmål om modernisering av reglene om automatisk godkjenning.

Kommisjonen ønsker tilbakemeldinger fra borgere, arbeidstaker og –giverorganisasjon og nasjonale myndigheter. Kunnskapsdepartementet har nå sendt oppfordring til disse om å bidra med innspill. På nettsidene til Europakommisjonen finnes mer informasjon om høringen og hvordan man kan gi sine tilbakemeldinger. Høringsfristen er 21. september. Kunnskapsdepartementet vil gi en tilbakemeldning fra norske myndigheter.