Historisk arkiv

EU vil sikre miljøvennlig skipsopphugging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Europakommisjonen vil hindre at europeiske skip ender opp på helse- og miljøfarlige opphuggingsanlegg i Sør-Asia, men medlemslandene er uenige om hvor omfattende reglene skal være.

Europakommisjonen vil hindre at europeiske skip ender opp på helse- og miljøfarlige opphuggingsanlegg i Sør-Asia, men medlemslandene er uenige om hvor omfattende reglene skal være.

For å sikre at anleggene som tar seg av skipsopphugging er miljøvennlige og trygge for de som arbeider der, ønsker Europakommisjonen å innføre en forordning som skjerper tilsynet med hvor utrangerte skip ender opp når de skal behandles.

Forordningsforslaget skal behandles i Det europeiske råd og i Europaparlamentet, med sikte på vedtak under irsk formannskap til våren, og Norge vurderer også det foreslåtte regelverket.

Vil opprette overvåkingssystem
17 prosent av alle verdens skip er registrert i EUs medlemsland, og mange av skipene ender i skraphauger og behandlingsanlegg i Sør-Asia hvor de ikke blir behandlet på miljøvennlig vis, og det blant annet slippes ut store mengder asbest, PCB og oljesøl.

Forordningsforslaget fra Europakommisjonen foreslår at det opprettes et system for overvåking, sertifisering og autorisering for store, kommersielle sjøfartøy som seiler under EU-medlemsstatenes flagg. Overvåkingen skal følge skipet gjennom hele dets levetid.

Systemet bygger på Hong Kong-konvensjonen under International Maritime Organisation (IMO) fra 2009, og er et forsøk på å innføre konvensjonen i Europa før den trer i kraft globalt, en prosess Europakommisjonen forventer vil ta flere år.

Må rapportere om resirkulering
Under det foreslåtte systemet må europeiske skip føre en inventarliste over miljøskadelige stoffer om bord. Før et skip leveres til et avfallsbehandlingsanlegg må mengden miljøskadelig stoffer om bord reduseres.

Europakommisjonen setter også miljø- og sikkerhetskrav til anleggene hvor skipene behandles. Når disse kravene er oppfylt føres anlegget opp på en liste over autoriserte skipsopphuggere, og europeiske skip vil bare kunne behandles ved autoriserte anlegg. Listen vil dekke anlegg over hele verden.

For å sikre at skipsfartindustrien møter disse kravene ønsker Kommisjonen at skipseiere må rapportere til nasjonale myndigheter når et skip skal behandles. Ved å sammenligne hvor mange skip man har utstedt inventarlister til med antallet skip som har blitt behandlet ved autoriserte anlegg, kan myndighetene dermed oppdage ulovlig aktivitet.

Ble behandlet i miljørådsmøtet
Europakommisjonens forordningsforlag ble behandlet under miljørådsmøtet i Luxembourg 25. oktober 2012, hvor alle EUs miljøvernministere var samlet. Der stilte særlig Frankrike, Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark og Irland seg positive til å innføre forordningen før Hong Kong-konvensjonen trer i kraft globalt, mens en rekke andre medlemsland var mer skeptiske til å innføre forordningen tidligere enn nødvendig.

Også på spørsmål om hvorvidt forordningen skulle være mer omfattende enn Hong Kong-konvensjonen delte medlemslandene seg i to. Særlig forslaget om å føre en liste over autoriserte behandlingsanlegg, og et forbud mot skipsopphugging på strender skapte motstand.

For å unngå forskjeller i det indre marked og mulig omgåelse av reglene ønsker Europakommisjonen å innføre sanksjoner på EU-nivå, men dette forslaget ble kun støttet av Frankrike, Spania og Danmark. De resterende medlemslandene ønsket å gjøre det opp til hvert enkelt medlemsland å innføre egne sanksjoner.

Les Europakommisjonens pressemelding om skipsopphuggingsforordningen her.