Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norske innspill til Horizon 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Norge er en aktiv bidragsyter til utviklingen av det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020 – Horizon 2020. Nylig sendte utdannings- og forskningsminister Kristin Halvorsen og næringsminister Trond Giske Norges fjerde innspill til EU. Norge er blant annet opptatt av at det neste rammeprogrammet må møte de store samfunnsutfordringene.

Europakommisjonen la frem sitt forslag til nytt rammeprogram 30. november i fjor. Forslaget er nå til behandling i Rådet og Europaparlamentet med sikte på en EU-beslutning om det nye rammeprogrammet i 2013. Norge har gitt innspill til utviklingen av programmet i alle faser av dette arbeidet, og med det første innspillet allerede i desember 2010.

Innspillet fra Norge kan leses i sin helhet her.

Støtter hovedlinjene i forslaget 
Norge støtter hovedlinjene i Europakommisjonens forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon. I forslaget foreslås det at det neste rammeprogrammet skal inneholde tre hovedprioriteringer: En styrket forskningsbase - ikke minst gjennom å styrke det europeiske forskningsrådet (ERC), industrielt lederskap og større fokus på store samfunnsutfordringer i forsknings- og innovasjonsaktivitetene.

Norge tar i sitt innspill til Horizon 2020 opp ulike temaer og konkrete forslag til endringer eller tilføyelser innenfor alle de tre nevnte hovedprioriteringene. Norge er også opptatt av tverrgående forhold. Det må blant annet på plass vesentlige forenklinger av administrative rutiner og regler for deltakerne i alle deler av det neste rammeprogrammet.

Har sendt bredt innspill
For å fremme norske synspunkt inn mot EU-systemet er det viktig med innspill tidlig i politikkutformingsfasen samt tett oppfølging i den videre prosessen. For å sikre at norske synspunkter blir ivaretatt, har Norge nå sendt et bredt innspill til det danske formannskapet, Europakommisjonen og Europaparlamentet som dekker viktige sider ved forslaget til et nytt rammeprogram.

Norge har deltatt i rammeprogrammet for forskning i mer enn 20 år. Norsk deltakelse i det neste rammeprogrammet må behandles i Stortinget. Norsk formell tilslutning til Horizon 2020 kan først skje etter at EU har truffet sitt vedtak om det neste rammeprogrammet og budsjettet for dette. Europakommisjonen har foreslått at Horizon 2020 skal ha et budsjett på 80 milliarder euro, en økning på 46 prosent fra inneværende periode. EUs vedtak om neste rammeprogram forventes å komme tidligst i midten av 2013.

Bredere fokus på maritim og marin forskning
Innspillet Norge har sendt legger vekt på maritim og marin forskning i rammeprogrammet og understreker behovet både for et bredere fokus på maritim og marin forskning i Horizon 2020 og for god tverrgående koordinering av denne forskningen i ulike deler av programmet. En felles, europeisk kunnskapsbase er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av det marine økosystemet og videre utvikle en bærekraftig vekst i sjø- og havområdene.

For å møte de store samfunnsutfordringene effektivt legger det norske innspillet vekt på en tverrsektoriell integrering av ulike fagdisipliner gjennom rammeprogrammet, og ikke minst samfunnsfag og humaniora. Norge legger også vekt på den rollen arktisk forskning kan spille, ikke minst når det gjelder å forske på klimaendringer i Nordområdene.

Biodiversitet er et annet tema som løftes frem i det norske innspillet. For å sikre bærekraftig vekst og få ned utslippene av klimagasser, mener Norge at det er viktig å integrere forskningen på bærekraftig bruk og utnyttelse av skog og skogbruk. Skogen representerer en kilde både til bærekraftig økonomisk vekst og fornybar energi.

For å være konkurransedyktig på globalt nivå innenfor forskning, er det viktig å styrke den mer grunnleggende forskningen i Europa videre. Dette ønsker Europakommisjonen å gjøre gjennom å styrke Det europeiske forskningsrådet – European Research Council – som legger til rette for stipender til enkeltforskere gjennom paneuropeisk konkurranse. Norge støtter en slik styrking, og er også opptatt av at det legges ytterligere til rette for tilgang til forskningsinfrastrukturer i de ulike landene i Europa.

Nær kontakt med EU
I tillegg til skriftlige innspill er utviklingen av nytt rammeprogram også fulgt opp gjennom politiske møter. Tidligere forskningsminister Tora Aasland deltok i et uformelt møte i EUs såkalte konkurranseevneråd i København i starten av februar. Her møttes forskningsministrene i EU-landene og assosierte land som Norge, for diskusjoner om det neste rammeprogrammet. Aasland understreket blant annet behovet for tverrdisiplinære tilnærminger i møtet med store samfunnsutfordringer og  tok til orde for at marin og maritim forskning bør få en bredere plass i programmet.

I midten av mars besøkte også statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet både Strasbourg og Brussel for å fremme norske synspunkter på det neste rammeprogrammet.  Den 14. mars møtte statssekretæren flere sentrale europaparlamentarikere  innenfor forsknings- og utdanningsområdet med viktige roller i  behandlingen i Europaparlamentet av neste generasjons forsknings- og utdanningsprogrammer i EU.

Bedre deltakelse fra næringslivet
Horizon 2020 har som mål å bygge bro mellom forskning og markedet blant annet ved å legge til rette for partnerskap mellom privat og offentlig sektor samt tettere interaksjon mellom universiteter, forskningsinstitutter og industri- og næringsliv i rammeprogrammet. Norge slutter seg til at deltakelsen fra industri og næringsliv må styrkes i det neste rammeprogrammet. Forenkling vil gjøre det mer attraktivt for små og mellomstore bedrifter å delta i programmet.

Sterkere integrasjon på tvers av sektorer
Norge legger også vekt på at Horizon 2020 må bidra til og koordinering mellom nasjonale tiltak og programmer for å møte samfunnsutfordringene, særlig de nye satsingene som nå er under etablering for og møte nettopp de store samfunnsutfordringene i et tverrnasjonalt samarbeid – såkalte fellesprogrammer (”Joint program initiatives”). Videre ønsker Norge en sterkere integrering av kunnskapstriangelet i forskningsprogrammet – mer samspill mellom forskning, utdanning og innovasjon - og sterkere incentiver for kjønnsbalanse i Horizon 2020.

Bidrar til diskusjonene
Både i Rådet og Europaparlamentet arbeides det aktivt med å forberede posisjoner og endringstekster til Europakommisjonens forslag til nytt rammeprogram. Rådets holdning til sentrale deler av forslaget vil komme til uttrykk i et formelt møte i Konkurranseevnerådet 30. mai. Den første komitébehandlingen i Europaparlamentet skal være ferdig i oktober og plenumsbehandlingen av Europaparlamentets innledende posisjon skal finne sted mot slutten av året. Gjennom å spille inn til disse diskusjonene bidrar Norge til diskusjonene om Europakommisjonens forslag.

Norges innspill kan leses i sin helhet her.