Historisk arkiv

Redegjør for norsk holdning til periodisk kjøretøykontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

I et brev til Europaparlamentet redegjør samferdselsminister Marit Arnstad for hvorfor regjeringen mener det ikke bør kreves periodisk kjøretøykontroll for tohjulinger, traktorer og lette tilhengere.

I et brev til Europaparlamentet redegjør samferdselsminister Marit Arnstad for hvorfor regjeringen mener det ikke bør kreves periodisk kjøretøykontroll for tohjulinger, traktorer og lette tilhengere.

Europakommisjonen fremmet 13. juli 2012 et forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll. Kommisjonen foreslo blant annet at traktorer laget for å kjøre raskere enn 40 kilometer i timen, lette tilhengere samt tohjulinger må inn til periodisk kjøretøykontroll.

I tillegg foreslo Europakommisjonen at biler må kontrolleres oftere. I dag må en ny bil først kontrolleres etter fire år og deretter annet hvert år. Kommisjonen foreslo at dette endres til at nye biler må kontrolleres først etter fire år, deretter etter to år, og siden hvert år etter dette.

Forslaget fra Europakommisjonen har blitt behandlet i Rådet, og er nå til behandling i Europaparlamentet.

Redegjør for Norges syn
I et brev til europaparlamentariker Werner Kuhn redegjør samferdselsminister Marit Arnstad for Norges syn på Europakommisjonens forslag. Kuhn er oppnevnt som saksordfører for Europakommisjonens forslag. Dette betyr at han forfatter utkast til rapport om forslaget til Europaparlamentets transportkomite.

Kuhn har uttalt at forslaget fra Europakommisjonen må modifiseres med hensyn til hvor ofte periodisk kjøretøykontroll må gjennomføres. Samferdselsministeren støtter Kuhn i dette, ettersom en økning kan føre til uforholdsmessig store utgifter for kjøretøyeiere og kapasitetsproblemer for verkstedene.

Samferdselsministeren skriver at Norge ikke støtter forslaget om å innføre periodisk kjøretøykontroll for tohjulinger, og mener sammenhengen mellom ulykker og tekniske feil bør undersøkes nærmere. Norske undersøkelser indikerer at teknisk feil er årsaken til kun et mindre antall ulykker hvor tohjulinger er involvert.

Vil unnlate traktorer
Også lette tilhengere og traktorer mener samferdselsministeren bør unntas fra periodisk kontroll. Traktorer som benyttes til jordbruk, landbruk, hagebruk, skogsarbeid og fiske bør kunne ekskluderes fra ordningen dersom nasjonale myndigheter ønsker det, mot at de kun gis tillatelse til bruk innenfor medlemslandets landegrenser.

Hva angår lette tilhengere mener Arnstad det finnes for få statistiske data til å støtte at disse også underlegges krav om periodisk kjøretøykontroll. Samferdselsministeren mener målrettede kontroller langs veiene er et bedre virkemiddel for å øke trafikksikkerheten for disse kjøretøyene.

Inspektører forbys å reparere samme kjøretøy
Europakommisjonen har også foreslått tiltak for å sikre uavhengige forhold mellom inspektørene som utfører de periodiske kjøretøykontrollene og mekanikerne som reparerer feil og mangler på kjøretøyene. For å øke uavhengigheten har Europakommisjonen foreslått at en inspektør forbys å inspisere et kjøretøy vedkommende tidligere har reparert eller gjort vedlikehold på.

Samferdselsministeren skriver at dette vil føre til store utfordringer for den norske verkstedbransjen, ettersom de fleste verksteder også gjennomfører periodisk kjøretøykontroll. Samferdselsministeren frykter at Europakommisjonens forslag vil føre til at kjøretøyeiere vil få problemer med å finne verksted hvor de kan få gjennomført periodisk kjøretøykontroll i spredt bebygde strøk både i Norge og i resten av Europa.

Les hele brevet fra samferdselsminister Marit Arnstad her.