Historisk arkiv

Takker for norsk bidrag til EUs alkoholstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Norge er et av landene som har mottatt et brev fra EUs helsekommissær der han takker for innspill til EUs arbeid for å bekjempe alkoholrelaterte helseskader.

I samarbeid med andre land har Norge kommet med en oppfordring til EU om å ta opp arbeidet med å utvikle en ny alkoholstrategi. Illustrasjonsfoto: European Union 2013

Norge er et av landene som har mottatt et brev fra EUs helsekommissær der han takker for innspill til EUs arbeid for å bekjempe alkoholrelaterte helseskader.

EUs helsekommissær Tonio Borg takker i et brev stilet til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og hans kolleger i ti andre europeiske land for deres støtte til EUs arbeid for å bekjempe alkoholrelaterte helseskader.

Felles nordisk oppfordring
Brevet fra helsekommissæren er et svar på de nordiske helseministrenes felles oppfordring til Europakommisjonen om å ta opp arbeidet med å utforme en ny alkoholstrategi for EU/EØS-området til erstatning for den någjeldende strategien.

Helsekommissæren skriver at EUs nåværende alkoholstrategi er et godt rammeverk, men at han ser mange gode argumenter for å utarbeide en ny strategi. Borg skriver også at han ser fram til å diskutere temaet med ministerne i nærmeste framtid.

Ved brev overrakt Europakommisjonen i juli 2013 skrev de nordiske helseministrene at EUs någjeldende alkoholstrategi har ført til bedre kunnskap i medlemslandene om helseskader som følge av alkohol. En ny felles strategi med samme mål og mekanismer for kunnskapsdeling og støtte vil hjelpe medlemslandene i deres videre arbeid for å redusere alkoholrelaterte helseskader.

Legger opp til bilateralt samarbeid
EUs nåværende alkoholstrategi ble lansert i 2006 og hadde som mål å bekjempe de negative helseeffektene av skadelig alkoholkonsum. Europakommisjonen ønsket å begrense overkonsum, alkoholdrikking blant mindreårige, kjøring i beruset tilstand og fødalt alkoholsyndrom.

Strategien var lagt opp i samsvar med subsidiaritetsprinsippet, hvilket betyr at EU ikke utarbeidet en felles politikk, men la til rette for samarbeid mellom landene. Strategien ble avsluttet 31. desember 2012, og det var da klar enighet blant EUs medlemsland om å fortsette arbeidet.  En evalueringsrapport viser at samarbeidet har ført til at flere land har tatt i bruk tiltak på grunnlag av strategien.

EU har bedt om aktiv norsk deltakelse
Europakommisjonen er åpen for bidrag også fra Norge, og har blant annet bedt norske helsemyndigheter om aktiv deltagelse i arbeidet med å utrede hvordan alkoholstrategien i EU skal følges opp.  Som ledd i dette samarbeidet har en utsendt nasjonal ekspert fra Helse- og omsorgsdepartementet vært på plass i Europakommisjonens generaldirektorat for helse, DG Sanco, siden sommeren 2013, stasjonert i Luxembourg. Norge deltar dessuten aktivt på alkoholfronten i EUs helseprogram.

– Norge tar sikte på å delta i tre alkoholrelaterte såkalte «joint action»-programmer under EUs helseprogram, med oppstart i 2014. Helsedirektoratet, Statens institutt for rusmiddelforskning og Folkehelseinstituttet vil ha ansvaret for hvert sitt program, sier seniorrådgiver Bernt Bull i Helse- og omsorgsdepartementet.

Mer informasjon:
Les hele brevet fra helsekommissær Tonio Borg her.
Les mer om Norges samarbeid med EU på helseområdet her.