Historisk arkiv

Fylkesmannsrollen - utvikling og utfordring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

En ny rapport skisserer utviklingstrekk og utfordringer for fylkesmannsrollen.

Fylkesmannsinstitusjonen befinner seg i skjæringspunktet for viktige hensyn i forvaltningsutviklingen. Desentralisering versus sentralisering av statlig forvaltning, spesialisering versus helhet og samordning, lokalt folkestyre versus nasjonale mål, avstand versus nærhet osv. Diskusjonen om utviklingen av fylkesmannsinstitusjonen går langs mange akser. Det stiller spesielle krav til omstillingsdyktighet, rollebevissthet og evne til å fornye organisasjonen. Med dette som bakteppe vil fylkesmannsinstitusjonen alltid være en del av den forvaltningspolitiske diskusjonen.

Felles forståelse
Rapporten om fylkesmannsrollen er utarbeidet av FAD. Hensikten med rapporten er å bidra til refleksjon om hvordan endret oppgavedeling, endringsprosesser og samfunnsutfordringer påvirker fylkesmannsembetet og rollen som fylkesmann. Målet er å etablere en felles forståelse i fylkesmannsembetene for innholdet i, og utfordringer for fylkesmannsrollen. Det videre siktemål er å etablere er mer konform og forutsigbar utøvelse av fylkesmannsrollen.

Fylkesmannsrollen - utvikling og utfordring