Historisk arkiv

Seniorer med redusert arbeidstid står lenger i arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Redusert arbeidstid kan få eldre arbeidstagere til å pensjonere seg senere, men det har primært en positiv effekt på trivsel og helse. Dette er de viktigste funnene i et forsøk Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har gjennomført.

Forsøket som har pågått over to år, skulle finne ut av om 80% arbeidstid med opprettholdelse av full lønn, fører til at eldre arbeidstakere står lenger i arbeid. 277 arbeidstakere over 62 år i Vegvesenet, Skatteetaten, fylkesmannsembetene samt prester i to bispedømmer har deltatt i forsøket.

Forsøket viser også at de fleste deltakerne ville ha jobbet 100 % hvis de ikke hadde vært en del av forsøket, og mange har gått tilbake til 100 % jobb etter at forsøket ble avsluttet. Dermed er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av redusert arbeidstid for denne gruppen isolert sett negativ. Dette kommer av at forsøket ble gjennomført blant arbeidstakere som i utgangspunktet hadde høy sysselsetting, og der mange arbeidet til de var 65-67 år.

Statsråd Rigmor Aasrud er glad for at svært mange forsøksdeltakere valgte å fortsette i full jobb etter at forsøket ble avsluttet.
- Det sier noe om arbeidsglede og arbeidsevne i modne år som det er viktig å ha med seg i utformingen av nye seniorpolitiske tiltak. Forsøket har vært viktig for å få en bedre oversikt over hvordan arbeidstidsreduksjoner egentlig virker. Nå vet vi mer, sier Aasrud. Men i dagens situasjon, finner hun det ikke forsvarlig å sette i gang med større politiske tiltak eller nye forsøk med redusert arbeidstid i regi av FAD.

Econ Pöyry: Evaluering av forsøk med redusert arbeidstid for seniorer - Sluttrapport (pdf)