Historisk arkiv

Regjeringsregistrering skal bli obligatorisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen la i dagens statsråd fram et forslag til lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser.

Formålet med forslaget er å gjøre dagens frivillige ordning for registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser obligatorisk og som en del av ordningen som gjelder for stortingsrepresentantene.

Gjennom registreringsordningen skal allmennheten kunne få kjennskap til saker hvor det kan være konflikt mellom offentlige interesser og regjeringsmedlemmers private interesser. På denne måten kan ordningen bidra til publikums tillitt til politiske beslutningsprosesser.