Historisk arkiv

Prosessen rundt ansettelsen av fylkesmenn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

I statsråd fredag 19. desember ble det utnevnt 4 nye fylkesmenn. De fire ledige fylkesmannsembetene ble kunngjort samlet i et bredt utvalg aviser, med en ordinær søknadsfrist – fredag 14. november. Det ble i utlysingen presisert at alle søknader ville være offentlige. Mandagen etter søknadsfristens utløp la FAD ut søkerlisten for de fire embetene på regjeringen.no.

I statsråd fredag 19. desember ble det utnevnt 4 nye fylkesmenn. De fire ledige fylkesmannsembetene ble kunngjort samlet i et bredt utvalg aviser, med en ordinær søknadsfrist – fredag 14. november.  Det ble i utlysingen presisert at alle søknader ville være offentlige.  Mandagen etter søknadsfristens utløp la FAD ut søkerlisten for de fire embetene på regjeringen.no.

- På basis av kvalifikasjonskravene i utlysingen gjorde FAD en vurdering av hvilke søkere som kunne være kvalifisert for stillingene og tok stilling til hvem som skulle kalles inn til intervju. Intervju ble gjennomført med meg, ekspedisjonssjef og avdelingsdirektør. Etter intervjuene ble det foretatt refereansesjekk av embetsverket, og det ble skrevet en formell vurdering/tilråding til statsråden, sier departementsråd Karin Moe Røisland.

I forhold til de to søkerne (Inge Ryan og Øystein Djupedal) til stillingen i Nord-Trøndelag, vurderte embetsverket i FAD at begge var svært godt kvalifisert til stillingen både med hensyn til samfunnsengasjement, erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper. Embetsverket anbefalte statsråden ut fra dette å foreta en samlet vurdering for alle fylkene under ett.


Søknader etter søknadsfristens utløp
Det er formelt helt i orden, og ikke uvanlig, at man i staten kan velge å ta i betraktning søknader som er kommet etter søknadsfristens utløp. Søkerne har imidlertid ikke noe rettskrav på at en for sent innkommet søknad blir realitetsbehandlet. Så fremt flere søknader kommer inn etter fristens utløp, plikter imidlertid virksomheten å ta alle eller ingen av de for sent innkomne søknadene under realitetsbehandling. Dette følger av ulovfestet prinsipp om forsvarlig saksbehandling.

- Det er ikke noe i veien for at virksomheten kan oppfordre bestemte personer om å søke en ledig stilling som er offentlig kunngjort, selv om søknadsfristen er utløpt. Det er langvarig forvaltningspraksis knyttet til dette, sier Røisland.

Statens Personalhåndbok (2008: side 36) viser til Dokument nr 6 for 1964-65 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sak nr 10): ” …. Man finner det klart at ansettelsesmyndighet også har adgang til å ta i betraktning søknader som kommer inn etter fristen, og man antar at ansettelsesmyndigheten etter omstendighetene endog må kunne oppfordre personer med de nødvendige kvalifikasjoner til å melde seg som søkere”.

Statsråd Heidi Grande Røys anmodet fredag 12.12 Øystein Djupedal om å sende en søknad på embetet i Aust-Agder. Djupedal gjorde dette pr e-post til FAD mandag 15.12. Den ble mottatt på vanlig måte i departementet og den ble onsdag 17.12 også føyd til søkerlisten til Aust-Agder som er utlagt på regjeringen.no.

- Uansett er det Kvalifikasjonsprinsippet som legges til grunn for vurderingene. Embetsverket i FAD vurderte at Øystein Djupedal, til syvende og sist var best kvalifisert til embetet som fylkesmann i Aust-Agder, sier Røisland.

Etter at FAD hadde gjort sine skriftlige vurderinger og anbefalinger, ble saken lagt fram for regjeringen. Kongen i statsråd gjorde utnevningene fredag 19.12.