Historisk arkiv

- Imponert av soldatene i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har de siste dagene besøkt norske styrker i Afghanistan.

- Imponert av soldatene i Afghanistan

(09.12.05) - Jeg er veldig imponert av den jobben som våre mannskaper gjør. Det er avgjørende at vi bidrar til en positiv utvikling i dette området, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som de siste dagene har besøkt norske styrker i Afghanistan. Under besøket har hun også diskutert utkast til en avtale med afghanske myndigheter som håndteringen av personer som norsk personell pågriper.


Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Afghanistans forsvarsminister Abdul Rahim Wardak

- Norges innsats i ISAF (International Security Assistance Force) er det største norske militære bidraget internasjonalt. Det er viktig å få et inntrykk av forholdene her i Kabul, snakke med soldatene og høre hvilke utfordringer de står overfor, sier Strøm-Erichsen.


Forsvarsministeren besøkte de norske troppene i Afghanistan

I en samtale med Afghanistans forsvarsminister Abdul Rahim Wardak ble det blant annet diskutert hvordan man i samarbeid kan legge forholdene best mulig til rette for de oppdragene som skal løses.

- Vi ble også enige om å inngå en avtale som setter rammer for håndteringen av personer som norsk personell eventuelt anholder og overleverer til afghanske myndigheter. Det er verdt å understreke at ISAF i folkerettslig forstand ikke er part i en væpnet konflikt og således ikke tar krigsfanger. Deres oppgave er å anholde mistenkte på stedet til afghanske myndigheter ankommer for å pågripe dem. En slik avtale vil utgjøre et godt rammeverk og sikre norsk og internasjonalt innsyn i behandlingen av anholdte personer som blir overlevert til afghanske myndigheter, sier Strøm-Erichsen.

Afghanistan har gjennom en årrekke vært preget av krigføring og vilkårlig maktutøvelse. Det er bred enighet om at den videre utvikling i Afghanistan er avhengig av omfattende og langvarig stabilisering og gjenoppbygging. Her har militære styrker en sentral rolle, sammen med sivile aktører som står for utviklingstiltak.

Den NATO-ledete ISAF-styrken har mandat fra FNs sikkerhetsråd. ISAF har som hovedmål å bidra til stabilitet og utbredelse av sentralregjeringens autoritet. ISAFs virksomhet inkluderer blant annet såkalte regionale stabiliseringslag (Provincial Reconstruction Team - PRT), styrker i Kabul by, og jagerfly som trygger operasjoner på bakken. PRTene er etablert i ulike deler av Afghanistan, og Norge leder et PRT i Meymaneh nord i Afghanistan. PRT består av en militær og en sivil del. Forsvaret bidrar til den militære delen som har som målsetting å bidra til en positiv utvikling innenfor sikkerhetssektoren i provinsene. Den sivile delen ivaretar bistand og utvikling.

For Norges del vil ISAF være hovedinnsatsområdet for norsk militært engasjement i utlandet framover. Norges bidrag til ISAF vil i 2006 bli konsentrert til Nord-Afghanistan.

Våren 2006 blir det etablert en regional kommando i nord hvor Tyskland har lederansvar. Under tysk ledelse vil vi også samarbeide tett med styrker fra Finland, Island, Sverige og Nederland. Norge vil bidra med en hurtigutrykningsstyrke (Quick Reaction Force) på ca 180 personer, et sanitetselement, et transportkontrollelement, forsynings- og logistikkpersonell til den framskutte forsyningsbasen i Mazar-e-Sharif og diverse sentralt plasserte stabsstillinger. I tillegg vil det fortsatt være et mindre antall norske stabsoffiserer i ISAFs hovedkvarter i Kabul.