Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet

Forsvarssjefen overleverte Forsvarsstudie 07

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Støm-Erichsen fikk i dag overlevert forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 (FS 07). - Jeg ser frem til å lese den endelige versjonen, og sette meg grundig inn i Forsvarssjefens anbefalinger.

Forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 (FS 07) er sammen med rapporten fra forsvarspolitisk utvalg (FPU), der alle partiene på Stortinget har vært representert, de to mest sentrale innspillene til prosessen med neste langtidsplan for Forsvaret som regjeringen vil fremme i vårsesjonen 2008. - Når jeg nå har mottatt disse to grundige og omfattende grunnlagsutredningene, markerer de starten på den videre politiske prosessen som skal foregå i regjeringen, sier Strøm-Erichsen.

Ingen politiske vurderinger tatt
- Nå vil jeg bruke god tid på å sette meg inn i anbefalingene fra både FS 07 og FPU, sier forsvarsministeren. Forsvarssjefens innspill er hans uavhengige, fagmilitære innspill til prosessen med en ny Langtidsplan for Forsvaret. - Nå skal regjeringen fremover ha en grundig og helhetlig drøfting av Forsvarets fremtidige innretting. Dette vil i sin tur danne utgangspunktet for de anbefalinger og forslag som vil bli fremmet for Stortinget, sier forsvarsministeren, som også understreker at det så langt ikke er foretatt noen politisk vurdering eller behandling av Forsvarets fremtidige basestruktur og geografiske lokaliseringer utover inneværende langtidsperiode. - Det er derfor for tidlig å si noe konkret om hvilke baser, garnisoner eller leire som det eventuelt kan bli aktuelt å foreslå styrket, flyttet eller lagt ned i fremtiden, sier hun. - Det er viktig at Forsvarets basestruktur innrettes slik at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver på en best mulig måte.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mottar Forsvarsstudie - 07 av Forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: Stian Lysberg Solum, Forsvarets Mediesenter

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mottar Forsvarsstudie - 07 av Forsvarssjef Sverre Diesen. Foto: Stian Lysberg Solum, Forsvarets Mediesenter

Nordområdene viktige
Begge rapportene understreker den strategiske viktigheten av nordområdene. - Satsing på nordområdene er en klar politisk prioritering, og at både FS 07 og FPU legger vekt på at aktivitet der skal styrkes, er gledelig, sier Strøm-Erichsen. Hovedutfordringene i nord er i dag knyttet til ressursforvaltning, uavklarte jurisdiksjonsforhold og behov for grenseavklaringer i områder preget av betydelige fiskeri- og petroleumsressurser, samt miljøutfordringer og klimaendringer. Nordområdenes militærstrategiske betydning er derfor fortsatt stor. Forsvarssjefen påpeker i sin studie at ”Norge i overskuelig fremtid vil ha sine største sikkerhetspolitiske utfordringer knyttet til nordområdene.” - Dette er fullt ut i tråd med regjeringens politiske prioritering av disse spørsmålene, sier forsvarsministeren. 

Helhet er viktig
En vedvarende hovedutfordring er å sørge for en mest mulig forutsigbar balanse mellom Forsvarets oppgaver, ambisjonsnivå og ressurstilgang. Forsvarets fremtidige innretting vil bli sett i en helhet der både sikkerhets- og forsvarspolitiske, operative, økonomiske og en rekke andre hensyn vil spille inn. Dette vil også inkludere en regional- og distriktspolitisk konsekvensvurdering.  - Vi skal fremover møte både ordførere fra berørte kommuner, samt personellorganisasjoner for å få flere innspill til den videre prosessen. Vi lanserer også et nettsted i løpet av kort tid, der vi vil invitere alle som ønsker det til å delta i en dialog komme om Forsvarets fremtidige innretning, avslutter forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.